tajnik

Petak, 16 Lipanj 2023 18:36

Upisi u tijeku

Od 15.06. do 23.6.

Za sve ostale informacije možete se javiti u vrtić

Petak, 21 Listopad 2022 14:11

Radionice rastimo zajedno

Prosinac 23, 2022

Završen radionički program za roditelje „Rastimo zajedno“

Završen radionički program za roditelje „Rastimo zajedno“ Puna dva mjeseca družili smo se, učili, razgovarali,…
Studeni 03, 2022

NAŠ PRVI SASTANAK

PRVA RADIONICA U našem vrtiću od 19. listopada održavaju se radionice RASTIMO ZAJEDNO. Srijedom od…

rastimo0.png

rastimo1.png

rastimo2.png

rastimo3.png

rastimo4.png

rastimo5.png

Dječji vrtić Tamaris Vodice 

Fra Pija Fržopa 2

22211 Vodice 

Vodice, 15. srpnja 2022. godine 

 

OBAVIJEST

ZA RODITELJE/SKRBNIKE DJECE 

Poštovani, 

roditelji/skrbnici djece obavještavamo Vas da će se Rješenje o rezultatima upisa djece u vrtić za 2022./2023. pedagošku godinu, objaviti dana 15. srpnja 2022. godine na oglasnoj ploči Centralnog vrtića (Dječji vrtić Tamaris Vodice, Fra Pija Fržopa 2, 22211 Vodice). 

 

S poštovanjem, 

 

                                                                                                            Povjerenstvo za upis djece 

Poštovani roditelji, 

Zahtjev za upis djeteta u vrtić za 2022./2023. pedagošku godinu podnositi će se od 06. lipnja 2022. godine do 17. lipnja 2022. godine, radnim danom u vremenu od 07.00 do 15:00 sati u Dječjem vrtiću Tamaris Vodice, Fra Pija Fržopa 2, 22211 Vodice (Centralni vrtić).

 

S poštovanjem, 

 

Ravnateljica vrtića 

Na temelju članka 9. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice

(Klasa: 601-01/19-01/01 Ur.broj: 2182/1-12/5-02-19-2 i KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2182/1-12/5-02-20-2),

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice na 07. sjednici održanoj dana 16. svibnja 2022. godine, donosi

 

Odluku
o objavljivanju oglasa za upis djece
za 2022./2023. pedagošku godinu

 

1. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

    1.1. ZAHTJEV ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA (dosadašnji korisnici usluga) podnosi se: od 26. svibnja 2022. godine do 03. lipnja 2022. godine.

    1.2. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ (novoprijavljeni korisnici) podnosi se: od 06. lipnja 2022. godine do 17. lipnja 2022. godine.

2. VRSTE PROGRAMA

1. Redoviti 9,5 satni jaslični program (za djecu rane dobi od navršenih 6 mjeseci života do navršenih 12 mjeseci),
2. Redoviti 9,5 satni jaslični program (za djecu rane dobi od navršene 1. godine života do 3. godine života) u provedbi od 06:30 do 16:00 sati ili smjenski rad jedan tjedan od 06:30 do 16:00 sati i drugi tjedan od 10:30 do            20:00 sati,
3. Redoviti 10. satni cjelodnevni program (za djecu od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu) u provedbi od 06:30 do 16:30 sati ili smjenski rad jedan tjedan od 06:30 do 16:30 sati i drugi tjedan od 10:00 do      20:00 sati,
4. Redoviti 5,5 satni poludnevni program (za djecu od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu),
5. Program ranog učenja engleskog jezika u sklopu redovitog programa – 10. satni cjelodnevni program (za djecu od navršene 4. godine života do polaska u osnovnu školu),
6. Alternativni program odgojno-obrazovnog rada prema koncepciji Marije Montessori – 10. satni cjelodnevni program (za djecu od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu),
7. Program predškole (obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću),
    - traje 250 sati, a iznimno najmanje 150 sati, te se provodi u razdoblju od 01. listopada 2022. godine do 31. svibnja 2023. godine.

U jaslični program u pravilu se upisuju djeca koja do 31.08. tekuće kalendarske godine navrše 6 mjeseci života, odnosno 1. godinu života.
U ostale redovite programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31.08. tekuće kalendarske godine navrše 3. godine života, a za program ranog učenja engleskog jezika djeca koja do 31.08. tekuće kalendarske godine navrše 4. godine života.

Ukoliko broj prijavljene djece ne bude dovoljan u odnosu na propisane standarde, odgojno-obrazovne skupine neće se organizirati.

3. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZA UPIS U VRTIĆ

Dokumentacija za upis:
1. Za dosadašnje korisnike

- Ispunjen Zahtjev za nastavak korištenja usluga koji će roditelji dobiti u Vrtiću.
2. Za novoprijavljene korisnike, roditelji su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju:
- Ispunjen Zahtjev za upis djeteta u vrtić, koji će roditelji dobiti u Vrtiću,
- Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih djeteta,
- Uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili osobna iskaznica djeteta (preslika),
- Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta rane i predškolske dobi (izdaje pedijatar ili liječnik obiteljske medicine) ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis,
- Iskaznicu cijepljenja (preslika),
- Osobnu iskaznicu oba roditelja (preslika) ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu.

Prethodno navedena dokumentacija za novoprijavljene korisnike obvezno se prilaže Zahtjevu za upis djeteta u vrtić, a Zahtjev za upis koji ne sadrži navedene priloge neće biti uzet u razmatranje.

Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti Zahtjevu za upis dužni su priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

1. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

- Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih predškolskog djeteta.

2. Djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata
- Rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata.

3. Djeca samohranih roditelja
- Smrtni list ili Izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja, ili
- Potvrda nadležnog tijela o nestanku drugog roditelja, ili
- Rješenje ili Uvjerenje Centra za socijalnu skrb ili drugog nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete.
4. Djeca u udomiteljskim obiteljima
- Rješenje ili Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj.

5. Djeca zaposlenih roditelja:
5.1. Zaposleni roditelj iz jednoroditeljske obitelji

- Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu dostaviti ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, i
- Pravomoćna presuda o razvodu braka ili drugi dokaz nadležnog tijela da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu.

5.2. Redoviti student roditelj iz jednoroditeljske obitelji
- Potvrda o statusu redovnog studenta, ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis (izdaje fakultet/nadležna ustanova), i
- Pravomoćna presuda o razvodu braka ili drugi dokaz nadležnog tijela da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu.

5.3. Oba zaposlena roditelja
- Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu dostaviti ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu.

5.4. Jedan roditelj zaposlen, drugi roditelj redoviti student
- Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu dostaviti ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, i
- Potvrda o statusu redovnog studenta, ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis (izdaje fakultet/nadležna ustanova).

5.5. Jedan roditelj zaposlen, drugi roditelj nezaposlen
- Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu dostaviti ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, i
- Potvrda od HZZZ ili potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili rješenje o priznavanju prava na mirovinu.

6. Djeca s teškoćama u razvoju

- Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili
- odgovarajućih medicinskih i drugih nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela,
ustanova i vještaka.

7. Djeca iz obitelji s troje ili više djece

- Rodni list ili Izvadak iz matične knjige rođenih za svako malodobno dijete.

8. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu

- Rješenje ili potvrda HZMO-a o pravu na doplatak za dijete u tekućoj godini.

Podnositelji/ce zahtjeva koji nisu priložili odgovarajuće dokaze za ostvarivanje prednosti pri upisu ne mogu se pozivati na prednost pri upisu.

Ustanova zadržava pravo provjere svih danih podataka kod nadležnih institucija.

Svi potrebni dokazi za upis mogu se dostaviti u preslici.

Ustanova zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.

4. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati u vrtić primijeniti će se sljedeći kriteriji za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u Vrtić prema slijedećem redu prvenstva:
1. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
2. Djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata
3. Djeca samohranih roditelja
4. Djeca u udomiteljskim obiteljima
5. Djeca zaposlenih roditelja:
5.1. Zaposleni roditelj iz jednoroditeljske obitelji
5.2. Redoviti student roditelj iz jednoroditeljske obitelji
5.3. Oba zaposlena roditelja
5.4. Jedan roditelj zaposlen, drugi roditelj redoviti student
5.5. Jedan roditelj zaposlen, drugi roditelj nezaposlen
6. Djeca s teškoćama u razvoju
7. Djeca iz obitelji s troje ili više djece
8. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

5. MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Upis djece provodi se u Dječjem vrtiću Tamaris Vodice, Fra Pija Fržopa 2, Vodice (u daljnjem tekstu: Centralni vrtić).

Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića (dosadašnji korisnici usluga) se podnosi osobno u Centralni vrtić.

Zahtjev za upis djeteta u vrtić (novoprijavljeni korisnici) se podnosi osobno u Centralni vrtić.

6. REZULTATI UPISA

Zahtjeve za upis razmatra Povjerenstvo za upis koje imenuje Upravno vijeće Vrtića.
Povjerenstvo je obvezno u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje Zahtjeva za upis Vrtića objaviti Rješenje o rezultatima upisa.
Rezultati upisa objavljuju se javno na oglasnoj ploči Centralnog vrtića
, u obliku liste, koja sadrži:
- redni broj,
- prezime i ime djeteta,
- datum rođenja,
- kriterij kojim je steklo prednost pri upisu.

Protiv Rješenja o rezultatima upisa podnositelji/ce Zahtjeva za upis imaju pravo žalbe.
Žalba se u pisanom obliku podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, Fra Pija Fržopa 2, 22211 Vodice, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Rješenja o rezultatima upisa na oglasnoj ploči Centralnog vrtića.
Upravno vijeće o žalbi odlučuje nakon što prikupi sve podatke, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka žalbe i potrebne dokumentacije.

Po završenom žalbenom postupku, Povjerenstvo za upis utvrđuje konačnu listu rezultata upisa.
Konačni rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči Centralnog vrtića.
Na temelju konačne liste rezultata upisa, Upravno vijeće Vrtića donosi Odluku o upisu djece u Vrtić za slijedeću 2022./2023. pedagošku godinu.

7. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, a ista će se objaviti na oglasnoj ploči Vrtića dana 18. svibnja 2022. godine.

 

KLASA: 601-02/22-01/03
URBROJ: 2182-4-1-02-22-1
Vodice, 16. svibnja 2022. godine

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA TAMARIS VODICE

Dostaviti:
1. Oglasna ploča sjedišta i područnih odjela Vrtića, te mrežna stranica vrtića www.dvtamaris.hr,
2. Ravnateljici vrtića,
3. Arhiva.

PODRUČJA RADA:

1. Vježbe za poticanje samostalnosti u svakodnevnom životu; briga za samoga sebe, briga za okolinu, vježbe lijepog ponašanja.

2. Vježbe za poticanje razvoja osjetilnosti; razvijanje osjetila vida, dodira, sluha, težine, topline, mirisa, okusa i stereo-gnostičkog okusa.

3. Vježbe za poticanje i razvijanje matematičkog duha i logičkog uma; usvajanje količine i simbola od 0 do 10, uvođenje u dekadski sustav, učenje prebrojavanja do 1000, usvajanje računskih operacija u okviru dekadskih kategorija.

4. Vježbe za poticanje govora i usvajanje jezika; uvod u područje jezika- govorenje, uvod u područje pisanja, uvod u područje čitanja.

5. Vježbe za kozmički odgoj; u sklopu kozmičkog odgoja istražujemo i upoznajemo bogatstvo sadržaja: zemljopis, zoologija, botanika, antropologija, evolucija, ekologija, astronomija, informatika, povijest, umjetnost i etika. Ovo područje zahtijeva dulji rad bez prekidanja ( projektni rad). Upućuje dijete na holistički pogled na svijet.

 Redoviti 10-satni program po sustavu odgoja i naobrazbe Marije Montessori.

Mješovita vrtićna skupina od 3 godine do polaska u školu.

Voditeljice programa:
Tajana Tabula – odgojiteljica
Vesna Škugor – odgojiteljica

Tina-Valerija Storić – ravnateljica

 MARIJA MONTESSORI

Prva žena liječnica u Italiji. Svoju je metodu razvila pomoću empirijskog promatranja djece. Naglašavala je važnost podrške razvoju dječjih sposobnosti, poštivanja djeteta, njegove slobode samoizražavanja te odgoja i obrazovanja putem osjetila i pokreta, a u cilju uravnoteženog razvoja djeteta.

 

MONTESSORI PEDAGOGIJA

Naglasak nije na poučavanju djeteta, nego se osigurava poticajna okolina koja povećava dječju radoznalost i omogućuje mu kroz igru spontano učenje otkrivanjem.
Montessori je način života koji ima svoj cilj: doseći mir, razviti samospoznaju i poštivanje prema sebi, drugima i okolini te uvažavati međusobne različitosti.
Montessori pedagogija je obilježena idejom „ POMOZI MI DA TO UČINIM SAM“ – na taj se način jaki usavršavaju, a slabi jačaju.
Djeca kroz niz vježbi, polazeći od konkretnog prema apstraktnom, pomoću posebno načinjenog pribora i pripremljenog okružja uče sama, a glavni ciljevi i zadaci rada su :
- dobro upoznati dijete i odrediti njegove stvarne potrebe i mogućnosti
- usmjeriti dijete na izbor onih didaktičkih sredstava koja potiču njegove sposobnosti i kreativnost
- primjereno poticati vještine i znanja sukladno djetetovim mogućnostima
- poticati razvoj senzorike i grafomotorike
- pripremati dijete za polazak u školu
- poticati druženje
- stjecati sigurnost i povjerenje u vlastite mogućnosti
- razvijati percepciju, koncentraciju, komunikaciju, pamćenje, mišljenje i govor

Stoga Montessori odgojitelj ne poučava djecu, već ih prati i pomaže da individualno i u vlastitom ritmu razvijaju svoje potencijale.

 

MONTESSORI OKOLINA

Oblikovana je po mjeri djeteta. Didaktički materijali odabrani su i postavljeni kako bi poticali istraživanje. Okolina nudi sve što djetetu treba za tjelesnu, emocionalno – socijalnu, umnu i duhovnu prilagodbu.
Sav se pribor postavlja od lakšeg prema težem, od konkretnog pribora prema apstraktnijem.
Osnovno načelo rada je omogućavanje svakom djetetu da slobodno izabire ono čime će se baviti. Svaki dio pribora ima svoje mjesto. Sve što treba za pojedinu vježbu je na jednom poslužavniku tako da se sve potrebno može odjednom uzeti i odnijeti na mjesto gdje će se raditi. Nakon rada i igre, dijete posprema pribor na mjesto.

Pribor je posebno dizajniran, vrlo lijep i privlačan djeci kako bi ih poticao na rad i istraživanje.

Stranica 1 od 5

Podaci ustanove

Dječji vrtić Tamaris Vodice
BROJ ŽIRO RAČUNA: 2360000-1102341470
IBAN:HR5823600001102341470
OIB 71362046359

Ravnateljica: TINA-VALERIJA STORIĆ

Fra Pija Fržopa 2, 22211 Vodice
e-mail: ravnateljicatina@dvtamaris.hr

Kontakt

Telefon:022/444 571,
Fax:022/444 570
Mobitel: 099/336 55 99

Računovodstvo: 022/441-385
Stručni suradnik logoped: 098/337-996

Viša medicinska sestra: 099/393-6076

Dječji vrtić Tamaris Vodice, Područni odjel "Čista Velika"
Čista Velika, Čista Velika I 23
Mobitel: 099/265 90 87

Radno vrijeme

Radno vrijeme dječjeg vrtića
Matični vrtić: 07:00 – 16:00
Dočine: 07:00 – 16:00
PO Čista Velika: 07:00 – 16:00
Ukoliko imate potrebu dolaska u naš objekt molimo Vas da svoj dolazak najavite na navedene brojeve telefona.

Naši objekti

Centralni objekt
Područni objekt Dočine
Područni objekt Čista Velika

Please publish modules in offcanvas position.