ODLUKA O OBJAVLJIVANJU OGLASA ZA UPIS DJECE ZA 2020./2021. PEDAGOŠKU GODINU

Na temelju članka 9. stavka 3. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice (Klasa: 601-01/19-01/01 Ur.broj: 2182/1-12/5-02-19-2), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice na 43. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2020. godine, donosi

  

Odluku

o objavljivanju oglasa za upis djece

za 2020./2021. pedagošku godinu

 

1. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

 1. 1.ZAHTJEV ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA (dosadašnji korisnici usluga) podnosi se: od 01. lipnja 2020. godine do 08. lipnja 2020. godine.
 1. 2.ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ (novoprijavljeni korisnici) podnosi se: od 12. lipnja 2020. godine do 26. lipnja 2020. godine.

 

2. VRSTE PROGRAMA Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi u Dječjem vrtiću Tamaris Vodice ostvaruju se kao redoviti i ostali programi, kako slijedi:

 1. Redoviti 9,5 satni jaslični program (za djecu od navršenih 6 mjeseci života do 3 godine života) u provedbi od 06:30 do 16:00 sati ili smjenski rad u vezi provedbe projekta „Veliko srce“,
 2. Redoviti 10. satni cjelodnevni program (za djecu s navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu) u provedbi od 06:30 do 16:30 sati ili smjenski rad u vezi provedbe projekta „Veliko srce“,
 3. Redoviti 5,5 satni poludnevni program (za djecu s navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu),
 4. Redoviti 10. satni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika (za djecu od navršene 4. godine života do polaska u osnovnu školu),
 5. Program predškole

-          obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću,

-          traje 250 sati, a iznimno najmanje 150 sati, te se provodi u razdoblju od 01. listopada 2020. godine do 31. svibnja 2021. godine.

U 2020./2021. pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko se u tekućoj godini ispiše iz Vrtića (radi polaska u osnovnu školu ili iz drugih razloga), odnosno dok se ne popune postojeći kapaciteti Vrtića sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

 

3. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZA UPIS U VRTIĆ

Dokumentacija za upis:

         1. Za dosadašnje korisnike

-           Ispunjen Zahtjev za nastavak korištenja usluga koji će roditelji dobiti u Vrtiću.

       2. Za novoprijavljene korisnike, roditelji su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju:

-         Ispunjen Zahtjev za upis djeteta u vrtić, koji će roditelji dobiti u Vrtiću,

-         Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih djeteta,

-         Uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta,

-         Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta (izdaje pedijatar ili liječnik obiteljske medicine) ne starije od 30 dana od dana podnošenja      Zahtjeva za upis,

-         Iskaznicu cijepljenja (preslika),

-         Osobnu iskaznicu oba roditelja (preslika) ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu.

Prethodno navedena dokumentacija za novoprijavljene korisnike obvezno se prilaže Zahtjevu za upis djeteta u vrtić, a Zahtjev za upis koji ne sadrži ove priloge

neće biti uzet u razmatranje.

Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti Zahtjevu za upis dužni su priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 1. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

-         Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih predškolskog djeteta.

2. Djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata

-         Rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata.

3. Djeca samohranih roditelja

-         Smrtni list ili Izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja, ili

-         Potvrda nadležnog tijela o nestanku drugog roditelja, ili

-         Rješenje ili Uvjerenje Centra za socijalnu skrb ili drugog nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete.

4. Djeca u udomiteljskim obiteljima

-         Rješenje ili Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj. 

5. Djeca zaposlenih roditelja:

5.1. Zaposleni roditelj iz jednoroditeljske obitelji

- Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili za roditelje zaposlene u      inozemstvu dostaviti ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, i

- Pravomoćna presuda o razvodu braka ili drugi dokaz nadležnog tijela da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu.

5.2. Redoviti student roditelj iz jednoroditeljske obitelji

- Potvrda o statusu redovnog studenta, ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis (izdaje fakultet/nadležna ustanova), i

- Pravomoćna presuda o razvodu braka ili drugi dokaz nadležnog tijela da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu.

5.3. Oba zaposlena roditelja

- Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili za roditelje zaposlene u      inozemstvu dostaviti ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu.

5.4. Jedan roditelj zaposlen, drugi roditelj redoviti student

- Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili za roditelje zaposlene u      inozemstvu dostaviti ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, i

- Potvrda o statusu redovnog studenta, ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis (izdaje fakultet/nadležna ustanova).

5.5. Jedan roditelj zaposlen, drugi roditelj nezaposlen

- Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu dostaviti ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, i

- Potvrda od HZZZ ili potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili            rješenje o priznavanju prava na mirovinu.

6. Djeca s teškoćama u razvoju

- Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili

- odgovarajućih medicinskih i drugih nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka.

7. Djeca iz obitelji s troje ili više djece

- Rodni list ili Izvadak iz matične knjige rođenih za svako malodobno dijete.

8. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu

- Rješenje ili potvrda HZMO-a o pravu na doplatak za dijete u tekućoj godini.

 

Podnositelji/ce zahtjeva koji nisu priložili odgovarajuće dokaze za ostvarivanje prednosti pri upisu ne mogu se pozivati na prednost pri upisu.

Ustanova zadržava pravo provjere svih danih podataka kod nadležnih institucija.

Svi potrebni dokazi za upis mogu se dostaviti u preslici.

Ustanova zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.

 

4. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

Prednost pri upisu, pravo na upis i red prvenstva utvrđuje osnivač Ustanove Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice („Službeni

glasnik Grada Vodica“ broj 05/19).

Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati s obzirom na kapacitet vrtića, primijeniti će se sljedeći kriteriji za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u Vrtić prema slijedećem

redu prvenstva:

 1. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 2. Djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata
 3. Djeca samohranih roditelja
 4. Djeca u udomiteljskim obiteljima
 5. Djeca zaposlenih roditelja:

5.1. Zaposleni roditelj iz jednoroditeljske obitelji

5.2. Redoviti student roditelj iz jednoroditeljske obitelji

5.3. Oba zaposlena roditelja

5.4. Jedan roditelj zaposlen, drugi roditelj redoviti student

5.5. Jedan roditelj zaposlen, drugi roditelj nezaposlen

 1. Djeca s teškoćama u razvoju
 2. Djeca iz obitelji s troje ili više djece
 3. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

 

5. MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Upis djece provodi se u Dječjem vrtiću Tamaris Vodice, Fra Pija Fržopa 2, Vodice (u daljnjem tekstu: Centralni vrtić).

Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića (dosadašnji korisnici usluga) se podnosi osobno u Centralni vrtić.

Zahtjev za upis djeteta u vrtić (novoprijavljeni korisnici) se podnosi osobno u Centralni vrtić.

 

6. REZULTATI UPISA

Zahtjeve za upis razmatra Povjerenstvo za upis koje imenuje Upravno vijeće Vrtića.

Povjerenstvo je obvezno u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje Zahtjeva za upis Vrtića objaviti Rješenje o rezultatima upisa.

Rezultati upisa objavljuju se javno na oglasnoj ploči Centralnog vrtića, u obliku liste, koja sadrži:
- redni broj,
- prezime i ime djeteta,
- datum rođenja,
- kriterij kojim je steklo prednost pri upisu.

Protiv Rješenja o rezultatima upisa podnositelji/ce Zahtjeva za upis imaju pravo žalbe.

Žalba se u pisanom obliku podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, Fra Pija Fržopa 2, 22211 Vodice, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Rješenja o rezultatima upisa na oglasnoj ploči Centralnog vrtića.

Upravno vijeće o žalbi odlučuje nakon što prikupi sve podatke, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka žalbe i potrebne dokumentacije.

Po završenom žalbenom postupku, Povjerenstvo za upis utvrđuje konačnu listu rezultata upisa.

Konačni rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči Centralnog vrtića.

Na temelju konačne liste rezultata upisa, Upravno vijeće Vrtića donosi Odluku o upisu djece u Vrtić za slijedeću 2020./2021. pedagošku godinu.

 

7. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, a ista će se objaviti na oglasnoj ploči Vrtića dana 20. svibnja 2020. godine.

Klasa: 601-05/20-01/03

Ur.broj: 2182/1-12/5-02-20-4

Vodice, 19. svibnja 2020. godine

Upravno vijeće

Dječjeg vrtića Tamaris Vodice
                                                    

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

Please publish modules in offcanvas position.