Novosti

Novosti (154)

Ponedjeljak, 04 Srpanj 2022 06:28

NAŠ VRTIĆ - MJESTO RADOSNOG ŽIVLJENJA

Napisao/la

NAŠ VRTIĆ – MJESTO RADOSNOG ŽIVLJENJA

(fotogalerija 3/3)

Priveli smo kraju još jednu pedagošku godinu. Osjećamo se ispunjeno, zadovoljno i povlašteno jer smo nastojali da vrtić bude mjesto radosnog življenja i učenja djece. Niti jedan radni dan nije bio isti, svakog dana je nova avantura kako za djecu na njihovom putu odrastanja tako i za nas koji ih na tom putu podržavamo svojim znanjem i velikim entuzijazmom.

Odabirom imena odgojiteljica vaše djece ući ćete u fotogaleriju zadnjeg tromjesečja.

1. Jaslice 

2. Nikolina K./ Ana U. 

3. Marijana S./Željana B./Marija D 

4. Milka P./Emilija B. 

5. Danijela Ć./Branka K.B.K 

6. Anamarija B./Vesna D. 

7. Silvana B./Mirjana D.

8. Marija P./Barbara M. 

9. Gordana T./Ivana B.

10. Sandra S./Vesna Š.

 11. Melita M./Tajana T.

12. Mirjana P.R./Barbara Ć. 

13. Nikolina G.I.

14. Zrinka R.

15. PO Čista Velika 

16. Izleti 

17. Vatrogasci 

18. DUZS, HAK, Prometna policija

Pedagoginja Zvjezdana Babić, prof.

 

Na temelju članka 9. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice

(Klasa: 601-01/19-01/01 Ur.broj: 2182/1-12/5-02-19-2 i KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2182/1-12/5-02-20-2),

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice na 07. sjednici održanoj dana 16. svibnja 2022. godine, donosi

 

Odluku
o objavljivanju oglasa za upis djece
za 2022./2023. pedagošku godinu

 

1. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

    1.1. ZAHTJEV ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA (dosadašnji korisnici usluga) podnosi se: od 26. svibnja 2022. godine do 03. lipnja 2022. godine.

    1.2. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ (novoprijavljeni korisnici) podnosi se: od 06. lipnja 2022. godine do 17. lipnja 2022. godine.

2. VRSTE PROGRAMA

1. Redoviti 9,5 satni jaslični program (za djecu rane dobi od navršenih 6 mjeseci života do navršenih 12 mjeseci),
2. Redoviti 9,5 satni jaslični program (za djecu rane dobi od navršene 1. godine života do 3. godine života) u provedbi od 06:30 do 16:00 sati ili smjenski rad jedan tjedan od 06:30 do 16:00 sati i drugi tjedan od 10:30 do            20:00 sati,
3. Redoviti 10. satni cjelodnevni program (za djecu od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu) u provedbi od 06:30 do 16:30 sati ili smjenski rad jedan tjedan od 06:30 do 16:30 sati i drugi tjedan od 10:00 do      20:00 sati,
4. Redoviti 5,5 satni poludnevni program (za djecu od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu),
5. Program ranog učenja engleskog jezika u sklopu redovitog programa – 10. satni cjelodnevni program (za djecu od navršene 4. godine života do polaska u osnovnu školu),
6. Alternativni program odgojno-obrazovnog rada prema koncepciji Marije Montessori – 10. satni cjelodnevni program (za djecu od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu),
7. Program predškole (obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću),
    - traje 250 sati, a iznimno najmanje 150 sati, te se provodi u razdoblju od 01. listopada 2022. godine do 31. svibnja 2023. godine.

U jaslični program u pravilu se upisuju djeca koja do 31.08. tekuće kalendarske godine navrše 6 mjeseci života, odnosno 1. godinu života.
U ostale redovite programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31.08. tekuće kalendarske godine navrše 3. godine života, a za program ranog učenja engleskog jezika djeca koja do 31.08. tekuće kalendarske godine navrše 4. godine života.

Ukoliko broj prijavljene djece ne bude dovoljan u odnosu na propisane standarde, odgojno-obrazovne skupine neće se organizirati.

3. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZA UPIS U VRTIĆ

Dokumentacija za upis:
1. Za dosadašnje korisnike

- Ispunjen Zahtjev za nastavak korištenja usluga koji će roditelji dobiti u Vrtiću.
2. Za novoprijavljene korisnike, roditelji su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju:
- Ispunjen Zahtjev za upis djeteta u vrtić, koji će roditelji dobiti u Vrtiću,
- Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih djeteta,
- Uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili osobna iskaznica djeteta (preslika),
- Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta rane i predškolske dobi (izdaje pedijatar ili liječnik obiteljske medicine) ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis,
- Iskaznicu cijepljenja (preslika),
- Osobnu iskaznicu oba roditelja (preslika) ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu.

Prethodno navedena dokumentacija za novoprijavljene korisnike obvezno se prilaže Zahtjevu za upis djeteta u vrtić, a Zahtjev za upis koji ne sadrži navedene priloge neće biti uzet u razmatranje.

Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti Zahtjevu za upis dužni su priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

1. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

- Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih predškolskog djeteta.

2. Djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata
- Rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata.

3. Djeca samohranih roditelja
- Smrtni list ili Izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja, ili
- Potvrda nadležnog tijela o nestanku drugog roditelja, ili
- Rješenje ili Uvjerenje Centra za socijalnu skrb ili drugog nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete.
4. Djeca u udomiteljskim obiteljima
- Rješenje ili Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj.

5. Djeca zaposlenih roditelja:
5.1. Zaposleni roditelj iz jednoroditeljske obitelji

- Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu dostaviti ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, i
- Pravomoćna presuda o razvodu braka ili drugi dokaz nadležnog tijela da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu.

5.2. Redoviti student roditelj iz jednoroditeljske obitelji
- Potvrda o statusu redovnog studenta, ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis (izdaje fakultet/nadležna ustanova), i
- Pravomoćna presuda o razvodu braka ili drugi dokaz nadležnog tijela da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu.

5.3. Oba zaposlena roditelja
- Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu dostaviti ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu.

5.4. Jedan roditelj zaposlen, drugi roditelj redoviti student
- Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu dostaviti ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, i
- Potvrda o statusu redovnog studenta, ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis (izdaje fakultet/nadležna ustanova).

5.5. Jedan roditelj zaposlen, drugi roditelj nezaposlen
- Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu dostaviti ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, i
- Potvrda od HZZZ ili potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili rješenje o priznavanju prava na mirovinu.

6. Djeca s teškoćama u razvoju

- Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili
- odgovarajućih medicinskih i drugih nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela,
ustanova i vještaka.

7. Djeca iz obitelji s troje ili više djece

- Rodni list ili Izvadak iz matične knjige rođenih za svako malodobno dijete.

8. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu

- Rješenje ili potvrda HZMO-a o pravu na doplatak za dijete u tekućoj godini.

Podnositelji/ce zahtjeva koji nisu priložili odgovarajuće dokaze za ostvarivanje prednosti pri upisu ne mogu se pozivati na prednost pri upisu.

Ustanova zadržava pravo provjere svih danih podataka kod nadležnih institucija.

Svi potrebni dokazi za upis mogu se dostaviti u preslici.

Ustanova zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.

4. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati u vrtić primijeniti će se sljedeći kriteriji za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u Vrtić prema slijedećem redu prvenstva:
1. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
2. Djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata
3. Djeca samohranih roditelja
4. Djeca u udomiteljskim obiteljima
5. Djeca zaposlenih roditelja:
5.1. Zaposleni roditelj iz jednoroditeljske obitelji
5.2. Redoviti student roditelj iz jednoroditeljske obitelji
5.3. Oba zaposlena roditelja
5.4. Jedan roditelj zaposlen, drugi roditelj redoviti student
5.5. Jedan roditelj zaposlen, drugi roditelj nezaposlen
6. Djeca s teškoćama u razvoju
7. Djeca iz obitelji s troje ili više djece
8. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

5. MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Upis djece provodi se u Dječjem vrtiću Tamaris Vodice, Fra Pija Fržopa 2, Vodice (u daljnjem tekstu: Centralni vrtić).

Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića (dosadašnji korisnici usluga) se podnosi osobno u Centralni vrtić.

Zahtjev za upis djeteta u vrtić (novoprijavljeni korisnici) se podnosi osobno u Centralni vrtić.

6. REZULTATI UPISA

Zahtjeve za upis razmatra Povjerenstvo za upis koje imenuje Upravno vijeće Vrtića.
Povjerenstvo je obvezno u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje Zahtjeva za upis Vrtića objaviti Rješenje o rezultatima upisa.
Rezultati upisa objavljuju se javno na oglasnoj ploči Centralnog vrtića
, u obliku liste, koja sadrži:
- redni broj,
- prezime i ime djeteta,
- datum rođenja,
- kriterij kojim je steklo prednost pri upisu.

Protiv Rješenja o rezultatima upisa podnositelji/ce Zahtjeva za upis imaju pravo žalbe.
Žalba se u pisanom obliku podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, Fra Pija Fržopa 2, 22211 Vodice, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Rješenja o rezultatima upisa na oglasnoj ploči Centralnog vrtića.
Upravno vijeće o žalbi odlučuje nakon što prikupi sve podatke, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka žalbe i potrebne dokumentacije.

Po završenom žalbenom postupku, Povjerenstvo za upis utvrđuje konačnu listu rezultata upisa.
Konačni rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči Centralnog vrtića.
Na temelju konačne liste rezultata upisa, Upravno vijeće Vrtića donosi Odluku o upisu djece u Vrtić za slijedeću 2022./2023. pedagošku godinu.

7. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, a ista će se objaviti na oglasnoj ploči Vrtića dana 18. svibnja 2022. godine.

 

KLASA: 601-02/22-01/03
URBROJ: 2182-4-1-02-22-1
Vodice, 16. svibnja 2022. godine

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA TAMARIS VODICE

Dostaviti:
1. Oglasna ploča sjedišta i područnih odjela Vrtića, te mrežna stranica vrtića www.dvtamaris.hr,
2. Ravnateljici vrtića,
3. Arhiva.

Četvrtak, 21 Travanj 2022 11:32

MONTESSORI PROGRAM U DJEČJEM VRTIĆU TAMARIS VODICE

Napisao

PODRUČJA RADA:

1. Vježbe za poticanje samostalnosti u svakodnevnom životu; briga za samoga sebe, briga za okolinu, vježbe lijepog ponašanja.

2. Vježbe za poticanje razvoja osjetilnosti; razvijanje osjetila vida, dodira, sluha, težine, topline, mirisa, okusa i stereo-gnostičkog okusa.

3. Vježbe za poticanje i razvijanje matematičkog duha i logičkog uma; usvajanje količine i simbola od 0 do 10, uvođenje u dekadski sustav, učenje prebrojavanja do 1000, usvajanje računskih operacija u okviru dekadskih kategorija.

4. Vježbe za poticanje govora i usvajanje jezika; uvod u područje jezika- govorenje, uvod u područje pisanja, uvod u područje čitanja.

5. Vježbe za kozmički odgoj; u sklopu kozmičkog odgoja istražujemo i upoznajemo bogatstvo sadržaja: zemljopis, zoologija, botanika, antropologija, evolucija, ekologija, astronomija, informatika, povijest, umjetnost i etika. Ovo područje zahtijeva dulji rad bez prekidanja ( projektni rad). Upućuje dijete na holistički pogled na svijet.

 Redoviti 10-satni program po sustavu odgoja i naobrazbe Marije Montessori.

Mješovita vrtićna skupina od 3 godine do polaska u školu.

Voditeljice programa:
Tajana Tabula – odgojiteljica
Vesna Škugor – odgojiteljica

Tina-Valerija Storić – ravnateljica

 MARIJA MONTESSORI

Prva žena liječnica u Italiji. Svoju je metodu razvila pomoću empirijskog promatranja djece. Naglašavala je važnost podrške razvoju dječjih sposobnosti, poštivanja djeteta, njegove slobode samoizražavanja te odgoja i obrazovanja putem osjetila i pokreta, a u cilju uravnoteženog razvoja djeteta.

 

MONTESSORI PEDAGOGIJA

Naglasak nije na poučavanju djeteta, nego se osigurava poticajna okolina koja povećava dječju radoznalost i omogućuje mu kroz igru spontano učenje otkrivanjem.
Montessori je način života koji ima svoj cilj: doseći mir, razviti samospoznaju i poštivanje prema sebi, drugima i okolini te uvažavati međusobne različitosti.
Montessori pedagogija je obilježena idejom „ POMOZI MI DA TO UČINIM SAM“ – na taj se način jaki usavršavaju, a slabi jačaju.
Djeca kroz niz vježbi, polazeći od konkretnog prema apstraktnom, pomoću posebno načinjenog pribora i pripremljenog okružja uče sama, a glavni ciljevi i zadaci rada su :
- dobro upoznati dijete i odrediti njegove stvarne potrebe i mogućnosti
- usmjeriti dijete na izbor onih didaktičkih sredstava koja potiču njegove sposobnosti i kreativnost
- primjereno poticati vještine i znanja sukladno djetetovim mogućnostima
- poticati razvoj senzorike i grafomotorike
- pripremati dijete za polazak u školu
- poticati druženje
- stjecati sigurnost i povjerenje u vlastite mogućnosti
- razvijati percepciju, koncentraciju, komunikaciju, pamćenje, mišljenje i govor

Stoga Montessori odgojitelj ne poučava djecu, već ih prati i pomaže da individualno i u vlastitom ritmu razvijaju svoje potencijale.

 

MONTESSORI OKOLINA

Oblikovana je po mjeri djeteta. Didaktički materijali odabrani su i postavljeni kako bi poticali istraživanje. Okolina nudi sve što djetetu treba za tjelesnu, emocionalno – socijalnu, umnu i duhovnu prilagodbu.
Sav se pribor postavlja od lakšeg prema težem, od konkretnog pribora prema apstraktnijem.
Osnovno načelo rada je omogućavanje svakom djetetu da slobodno izabire ono čime će se baviti. Svaki dio pribora ima svoje mjesto. Sve što treba za pojedinu vježbu je na jednom poslužavniku tako da se sve potrebno može odjednom uzeti i odnijeti na mjesto gdje će se raditi. Nakon rada i igre, dijete posprema pribor na mjesto.

Pribor je posebno dizajniran, vrlo lijep i privlačan djeci kako bi ih poticao na rad i istraživanje.

Srijeda, 13 Travanj 2022 11:00

SRETAN USKRS MOJE VODICE !!!

Napisao/la

SRETAN USKRS MOJE VODICE!!!!
Djeca vrtića Tamaris Vodice, usmjerena na održavanje tradicijskih vrijednosti, odlučila su ukrasiti svoje mjesto uskršnjim jajima. Svaka skupina djece (njih 17) uz podršku svojih odgojiteljica obojala je jedno veliko jaja. A kako su i ekološki osviješteni iskoristili su stare autogume za postolje svog uskršnjeg jaja. Vesela šarena jaja možete pronaći ispred vrtića i po užem centru grada.
Da bi se plan realizirao trebala nam je pomoć, stoga veliko hvala gosp. Anti Duvnjaku Vodice d.o.o. (donirao drveni materijal), Katarini Liverić Auto-Vodice d.o.o (donirali autogume) i roditelju Ivi Budimir JVP Vodice i kolegama (rezanje autoguma).

 

Pedagoginja Zvjezdana Babić

PREDSTAVA KAZALIŠTA BUMERANG „ZEKO I POVRTNJAK“
Danas je u našem vrtiću gostovala putujuća lutkarske družina Bumerang iz Splita s vrlo aktualnom predstavom „ZEKO I POVRTNJAK“. Zeko i povrtnjak prema priči Zvjezdane Čagalj je predstava o zecu Perici, koji pokušava donijeti mami, vitamine iz povrtnjaka da mu što prije ozdravi. Predstavu je odigrala sjajna Dijana Gerić, a glazbu je skladao Jadran Vušković -- Žogo, i pri tome je pazio da melodije dolaze iz područja iz kojeg dolazi i povrće. Kako su djeca odgledala predstavu pročitajte s njihovih lica.
Pedagoginja Zvjezdana Babić

Srijeda, 06 Travanj 2022 09:35

ZNATE LI STVARNO ŠTO JE VRTIĆ?

Napisao/la

ZNATE LI STVARNO ŠTO JE VRTIĆ?

Vrlo često roditelji smatraju vrtić samo mjestom gdje dijete boravi i igra se sve dok ne dođete po njega. Vrtić je sve ono što roditelji misle da jest, ali i mnogo više.

1. Vrtić je odgojno-obrazovna ustanova koja osigurava uvjete za ostvarivanje odgojno-obrazovnih procesaomogućavajući prilagodljivost potrebama, mogućnostima i interesima djece i odraslih koji u tom procesu sudjeluju. Ovaj odgojno-obrazovni proces omogućava izražavanje inicijative i fleksibilnosti djece i odraslih te osigurava rast i razvoj djece u sigurnim uvjetima. U ovakvom procesu se na dijete gleda kao na cjelovitu jedinku i u tom procesu je dijete aktivni sudionik, a ne objekt ili instrument rada.

2. Vrtić je zajednica djece i odraslih u kojoj se uči i raste, razvijaju se potencijali, socijalna i emocionalna inteligencija, zadovoljavaju se osnovne potrebe, stječu nove spoznaje i vještine potrebne za život. Dječji vrtić je kompleksan sustav povezan sa više karika koje osim djece, roditelja i odgojitelja čine stručni suradnici, zdravstveni voditelj, ravnatelj i ostalo tehničko osoblje s ciljem unaprjeđenja življenja i razvoja djece te kao podrška i pomoć roditeljima.

3. Dječji vrtić nije čuvalište. To je odgojno-obrazovna ustanova s vlastitim kurikulumom, planom i programom koji doprinosi razvoju djeteta i potporu roditeljima. Vrtići su nastali krajem 19. st. kao čuvališta za djecu radi emancipacije žena u društvu koje su krenule raditi i zarađivati. Od čuvališta su se razvila u ustanove s razvijenim planom i programom odgoja i obrazovanja djece usmjerenim na dijete kao aktivnog sudionika vlastitog odgoja.

4. Odgojiteljice nisu tetke. „Tete“ kako ih volim zvati od milja su odgojiteljice višeg ili visokog stupnja obrazovanja koje su jednako kao liječnici, ekonomisti, inženjeri i ostali studirale(i), na koncu diplomirale(i) te položile državni stručni ispit, samim time kvalificirale se za rad s djecom.

Biti odgojitelj nije samo posao. To je profesija koja zahtijeva sustavno i kontinuirano educiranje i usavršavanje u radu. Nakon roditelja odgojitelji (tete) su prvi koje djetetu pružaju utjehu, zabavu i odgoj, pri čemu ih educiraju i u velikoj mjeri doprinose njihovom ranom obrazovanju vrlo često više i duže od roditelja jer ne zaboravimo da današnji život roditelja je doveo djecu u situaciju da borave češće i više u ustanovi nego u obiteljskom domu. U redu je da djeca svoje odgojitelje zovu „tete“ , ali je u redu da ih roditelji poštuju kao profesionalce.

5. Vrtić je kazalište, pozornica, muzej, građevinsko zemljište, radiona, restoran, dom. Već pri prvom koraku u vrtić uočite ćete mnoštvo dječjih radova izrađenih različitim tehnikama, u raznim veličinama i oblicima. Odgojitelji s djecom obilježavaju važne datume u godine, datume vezane za eko kalendar, obilježavaju godišnja doba, recikliraju, kuhaju, grade, glume, pjevaju, razgovaraju, smiju se i plaču.

Prošećite ponekad kroz vrtić. Pogledajte što rade druge skupine, sudjelujte u aktivnostima na koje vas odgojitelji zovu. Jedino na taj način moći ćete shvatiti što se u vrtić zaista događa i upoznat ćete kulturu naše kuće koja je dobro promišljena i svaka aktivnost rađena je sa određenim ciljem.

Pedagoginja Zvjezdana Babić

Fotogalerija aktivnosti odgojnih skupina - 2. dio (siječanj-ožujak)

1. Andrea B./Marija D./Paula A./Ana ST

2. Nikolina K./ Ana U.

3. Željana B./Marijana S.

4. Milka P./Emilija B.

5. Danijela Ć./Branka K.B.K

6. Anamarija B./Vesna D.

7. Mirjana D./Silvana B.

8. Marija P./Barbara M.

9. Ivana B./Gordana T.

10. Sandra S./Vesna Š.

11. Mirjana P.R./Barbara Ć

12. Melita M./Tajana T.

13. Nikolina G.I.{gallery}

14. Zrinka R.{gallery}

15. PO Čista Velika

16. Program Predškole

 

Ponedjeljak, 04 Travanj 2022 10:59

SVJETSKI DAN ORALNOG ZDRAVLJA

Napisao/la
20.03. Svjetski dan oralnog zdravlja obilježile su naše najmlađe
skupine aktivnostima kroz koje su naučili da je brinuti o zubićima
važno od samoga „rođenja“ zuba.
Srijeda, 30 Ožujak 2022 09:58

KLAUN SPARTANKO U NAŠEM VRTIĆU

Napisao/la

SPARTANKO SMOTANKO U NAŠEM VRTIĆU

Klaun Spartanko gostovao je u našem vrtiću s predstavom „Spartanko Smotanko“ na veliko zadovoljstvo djece. U ovoj predstavi klaun Spartanko prolazio je  s djecom  interaktivne igre u kojima su sudjelovala sva prisutna djeca. Uz to pričao im je  o važnosti aktivnog i sportskog načina života te djecu upoznao s nekoliko različitih sportova. Kroz sve to Spartanko je  izvodio različite gegove i trikove kojima je nasmijavao djecu od početka do kraja. Osim što je zabavna, predstava je bila i  poučna jer je poticala djecu na usvajanje znanja o važnosti navika zdravog života. Spartanko naglašava djeci da je važno pokušati i truditi se, da ne treba odustajati nakon neuspjeha i da neuspjesi vode do uspjeha.  

Pedagoginja Zvjezdana Babić

Petak, 18 Ožujak 2022 10:24

SRETAN VAM DAN OČEVA

Napisao/la

20 JEDNOSTAVNIH, ALI MOĆNIH STVARI KOJE SVAKI VELIKI OTAC RADI
Istraživanja pokazuju da stvari zapravo ne čine djecu sretnima, ali iskustva čine djecu sretnima . I ne samo to, zajednička iskustva s voljenim osobama ostaju s djecom za cijeli život.
Ako želite saznati tajnu kako biti dobar otac, evo jednostavnih stvari koje vaša djeca žele od vas. I kako se ispostavilo, ovi mali trenuci su zapravo najveći trenuci od svih.
Ali prvo, upozorenje : da biste bili izvrstan tata, sigurno ne morate učiniti sve na ovom popisu! Ovo je zona bez krivnje za roditelje.
Uz to, dijelim ovaj popis jer znam kako je lako uvući se u svakodnevnu rutinu i propustiti ove jednostavne prilike za smisleno povezivanje s vašom djecom. .
Samo iz zabave, pokušajte pronaći nešto novo za vas na ovom popisu ili nešto što niste radili neko vrijeme i postavite sebi osobni cilj da to učinite danas.
1. Družite se u garaži.
Sljedeći put kada krenete u garažu nešto popraviti ili izgraditi, povedite svoje dijete. Objasnite što pokušavate postići i neka vam pomognu. Možda će vam trebati više vremena da obavite posao, ali ćete svom djetetu uljepšati dan.
2. Plešite sa svojom djecom.
Nije važno ako ne znate plesati. Njišite se s jedne na drugu stranu, vrtite se u krug, skačite gore-dolje. Ne samo da ćete se zabaviti, već zajedničko slušanje glazbe stvara zdrave obiteljske veze i oblikuje pozitivne uspomene.
3. Držite se rutine.
Nešto što vi i vaše dijete možete raditi zajedno, svaki dan – ili barem svaki tjedan.Mogli biste svako jutro napraviti zajedničku zdjelu zobenih pahuljica i doručkovat je ili pustiti dijete da vam pomogne da se ujutro odjenete (izabrati čarape ili pojas...), zajedno oprati zube navečer. Ne mora biti ništa posebno, ali vrijeme i redovitost zajedničkog rituala bit će posebna za vaše dijete.
4. Postavljajte pitanja.
Svake večeri razgovor možete započeti nekim simpatičnim pitanjima što, pomaže svima da završe dan osjećajući se povezani, voljeni i sretni. Ako vaše dijete dijeli problem, nemojte ga pokušavati riješiti. Znam da je teško, ali samo slušajte dok pričaju . Ako morate, možete ih pokušati lagano gurnuti u smjeru rješenja. Ali zapravo, oni samo žele da ih slušate.
5. Ostavite poruke.
Napišite poruku od srca ( neku šalu, zašto su vam posebni ili jednostavno nacrtajte srce),vaše će riječi vašem djetetu značiti cijeli svijet. Ostavite je na hladnjaku, na ogledalu, u djetetovoj cipeli...
6. Čitajte naglas.
Vaše dijete nikad nije prestaro da bi mu se moglo čitati . Za mlađu djecu pročitajte priču za laku noć. Za stariju djecu možete naizmjence čitati naglas iz iste knjige.
7. Iznenadite svoju djecu.
Jednog dana s posla se vratite ranije, čak i ako je samo pola sata ranije. Ili uzmite slobodan dan ili jutro s posla kako biste učinili nešto zabavno sa svojom djecom, čak i ako je to samo jednom godišnje.
8. Dovedite svoju djecu na posao.
Učinite to barem jednom. Pokažite im svoje radno mjesto, stol, alat ili opremu koju koristite, gdje pijete kavu,... Reci im što radite cijeli dan kad ste daleko od njih.
9. Recite nešto snažno.
Podsjetite svoje dijete na svoju bezuvjetnu ljubav tako što ćete je redovito izgovarati naglas. Možete reći “Ti si mi važan” ili “Osjećam se tako sretan što sam tvoj tata” ili samo “Volim te
10. Pričajte priče.
Vaše dijete voli čuti jednostavne priče iz vremena kada ste bili dijete. Također, pričajte im priče o tome kada su bili mlađi.
11. Izađite van.
Znam da ste umorni kad dođete s posla, ali uzmite djecu i izađite vani. Nekoliko minuta je sve što vam treba. Niste sigurni što učiniti? Možete zajedno tražiti zanimljive bube, loviti se ili skočiti na bicikle za brzu vožnju oko kuće.
12. Pripremite obrok.
Bez obzira jeste li kuhar obitelji ili vaš partner obično kuha, odaberite dan i pripremite obrok s djecom.
Uključite ih u odlučivanje što će napraviti, a zatim ih uključite u rad na pripremi.
13. Stani i igraj se.
Kad sjednete i igrate se samo nekoliko minuta – bez pametnih telefona, bez multitaskinga – vaše će dijete zasvijetliti.
14. Pokažite svoju zahvalnost.
Kada vaše dijete učini nešto korisno ili se sjeti učiniti ono na što ga uvijek morate podsjećati, pogledajte ga u oči i recite “hvala”. 
15. Zajedno se bavite nekim sportom.
Probajte nešto poput tenisa ili košarke ili jednostavno se dodavajte.
16. Reci da.
Iznenadite svoje dijete govoreći "da" kada biste obično rekli "ne". Mogu li dobiti komad čokolade? Da!
Možemo li igrati igru? Da! Možete li me naučiti voziti? Uh... da?
17. Ispričaj se.
Ispričavanje djetetu ne čini vas “slabim” roditeljem. Ispričavanje uči vaše dijete kako biti ljubazan, promišljen čovjek – a to zahtijeva snagu.Ako ste izgubili živce i povisili ton, recite djetetu da vam je žao i da ćete sljedeći put pokušati biti bolji. Ako su vam nešto htjeli reći, a vi niste obraćali pažnju, ispričajte se i pitajte ih hoće li vam ponovno reći. Ako ste dali obećanje, ali ga niste mogli održati, recite im kako planirate to ispuniti.
18. Pojavi se.
Dođite na djetetove svečanosti, treninge,radionice... Koji god da su njihovi hobiji ili interesi, budite tu.                                                                                                                    19. Pregledajte fotografije                                                                                                                                                                                                                                                         Bez obzira imate li album s fotografijama ili mapu na računalu, sjednite zajedno i pregledajte obiteljske fotografije. Proživite zabavne obiteljske izlete, prve korake vaše djece i proslave rođendana

20. Zagrljaj.
Gotovo je nemoguće dobiti previše zagrljaja od oca. Ako su vaša djeca starija i nesklona zagrljajima, pokušajte dati petice umjesto toga i dođite do zagrljaja.

Biti dobar otac jedna je od najvažnijih i najizazovnijih stvari koje možete učiniti! 

Pedagoginja Zvjezdana Babić

Četvrtak, 17 Ožujak 2022 12:33

TJEDAN MOZGA

Napisao/la

TJEDAN MOZGA

Ove godine obilježava se 21.Tjedan mozga u Hrvatskoj kao dio svjetske akcije organizacije 'Alliance for Brain Initiative' s ciljem promocije znanja o mozgu i bolestima mozga. Društvo psihologa Šibensko-kninske županije uključilo se u obilježavanje s nizom radionica i aktivnosti. Jedna od radionica održana je u Gradskoj knjižnici Vodice na kojoj je sudjelovale odgojne skupine djece vrtića Tamaris koju vode odgojiteljice Melita M. /TajanaT. i Mirjana PR/Barbara Ć. Kreativnu radionicu zanimljivog naziva “ Što kroz oči prođe u mozak dođe“ vodila je knjižničarka Martina Tabula. Na radionici je upoznala djecu s pričom „Vitez Akul i kralj koji se preigrao“ a zatim su se igrali slovima.

Vitez Akul živio je na dvoru kralja Franca. Bio je velik, snažan i hrabar vitez pa ga je kralj odabrao za svog osobnog čuvara. Kralj Franc bio je poprilično neobičan i pomalo smotan kralj pa je vitez Akul imao pune ruke posla da sačuva kralja od nevolja.Kraljeva najdraža stvar na svijetu bile su igrice! Toliko ih je volio da bi dan i noć gdje god da je krenuo morao uz sebe imati svu opremu za igranje. Bilo je tu mobitela, punjača, laptopa, tableta, raznih konzola i televizora.Kralj Franc stalno se igrao i potpuno je zanemario svoje kraljevske dužnosti. Zanemario je i samog sebe, svoje zdravlje, prijatelje, interese. S obzirom na to da za ništa drugo nije imao vremena osim za prelaženje novih razina u igricama, odlučio je da se neće ženiti i tako je ugrozio opstanak svog kraljevstva. Vitezu Akulu nije preostalo ništa drugo nego da povuče opasan i drastičan potez... A.Martić i I.Guljašević Kuman

Pedagoginja Zvjezdana Babić

Stranica 1 od 11

Podaci ustanove

Dječji vrtić Tamaris Vodice
BROJ ŽIRO RAČUNA: 2360000-1102341470
IBAN:HR5823600001102341470
OIB 71362046359

Ravnateljica: TINA-VALERIJA STORIĆ

Fra Pija Fržopa 2, 22211 Vodice
e-mail: ravnateljicatina@dvtamaris.hr

Kontakt

Telefon:022/444 571,
Fax:022/444 570
Mobitel: 099/336 55 99

Računovodstvo: 022/441-385
Stručni suradnik logoped: 098/337-996

Viša medicinska sestra: 099/393-6076

Dječji vrtić Tamaris Vodice, Područni odjel "Čista Velika"
Čista Velika, Čista Velika I 23
Mobitel: 099/265 90 87

Radno vrijeme

Radno vrijeme dječjeg vrtića
Matični vrtić: 07:00 – 16:00
Dočine: 07:00 – 16:00
PO Čista Velika: 07:00 – 16:00
Ukoliko imate potrebu dolaska u naš objekt molimo Vas da svoj dolazak najavite na navedene brojeve telefona.

Naši objekti

Centralni objekt
Područni objekt Dočine
Područni objekt Čista Velika

Please publish modules in offcanvas position.