Novosti

Novosti (140)

Dvorište Dječjeg vrtića Tamaris Vodice nakon dugih godina uporabe dotrajalo je i postalo
nesigurno za boravak djece, teren dvorišta nije odgovarao standardima, a sprave su dotrajale.
Sigurnost djece najvažnija je zadaća naše djelatnosti stoga imamo obvezu provoditi
sigurnosno-zaštitne i preventivne mjere u dječjem vrtiću.
Izrađen je projekt uređenja dječjeg igrališta u dvorištu glavnog objekta vrtića Tamaris, koji
uključuje građevinsko zanatske radove i opremanje dječjeg igrališta s novim spravama za
igru.
Prva faza uređenja dvorišta je završena, a sada slijedi druga faza koja se odnosi na opremanje
dvorišta s novim igralima.
Tako će nakon dugo vremena u slijedećoj pedagoškoj godini, dvorište u matičnom vrtiću biti
potpuno renovirano, a sve u svrhu provođenja sigurnosno-zaštitnih i preventivnih mjera, koje
uključuju sigurni boravak djece na dječjem igralištu.

OBAVIJEST 

 

Poštovani roditelji/skrbnici, obavještavamo Vas da se na temelju Odluke o objavljivanju oglasa za upis djece za 2020./2021. pedagošku godinu provode upisi. 

Zahtjev za upis djeteta u vrtić (novoprijavljeni korisnici) se podnosi osobno u Centralni vrtić (Dječji vrtić Tamaris Vodice, Fra Pija Fržopa 2, 22211 Vodice), koji će se zaprimati od 12.06.2020. godine do 26.06.2020. godine, svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) u vremenu od 08:00 do 13:00 sati. 

Za sve informacije u vezi upisa možete se obratiti ravnateljici vrtića na broj: 099/336-5599.

 

Dječji vrtić Tamaris Vodice 

Petak, 29 Svibanj 2020 10:02

DOMOVINO, SRETAN TI ROĐENDAN

Napisao/la

DOMOVINO, SRETAN TI ROĐENDAN

U dječjem vrtiću Tamaris obilježili smo rođendan naše Domovine koji se nakon 19 godina ponovo slavi 30. svibnja.

20200529_101855 (Custom)
20200529_101902 (Custom)
20200529_101936 (Custom)
20200529_101952 (Custom)
IMG-20200529-WA0000 (Custom)
 • 20200529_101855 (Custom)
 • 20200529_101902 (Custom)
 • 20200529_101936 (Custom)
 • 20200529_101952 (Custom)
 • IMG-20200529-WA0000 (Custom)
 • Na temelju članka 9. stavka 3. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice (Klasa: 601-01/19-01/01 Ur.broj: 2182/1-12/5-02-19-2), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice na 43. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2020. godine, donosi

    

  Odluku

  o objavljivanju oglasa za upis djece

  za 2020./2021. pedagošku godinu

   

  1. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

  1. 1.ZAHTJEV ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA (dosadašnji korisnici usluga) podnosi se: od 01. lipnja 2020. godine do 08. lipnja 2020. godine.
  1. 2.ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ (novoprijavljeni korisnici) podnosi se: od 12. lipnja 2020. godine do 26. lipnja 2020. godine.

   

  2. VRSTE PROGRAMA Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi u Dječjem vrtiću Tamaris Vodice ostvaruju se kao redoviti i ostali programi, kako slijedi:

  1. Redoviti 9,5 satni jaslični program (za djecu od navršenih 6 mjeseci života do 3 godine života) u provedbi od 06:30 do 16:00 sati ili smjenski rad u vezi provedbe projekta „Veliko srce“,
  2. Redoviti 10. satni cjelodnevni program (za djecu s navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu) u provedbi od 06:30 do 16:30 sati ili smjenski rad u vezi provedbe projekta „Veliko srce“,
  3. Redoviti 5,5 satni poludnevni program (za djecu s navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu),
  4. Redoviti 10. satni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika (za djecu od navršene 4. godine života do polaska u osnovnu školu),
  5. Program predškole

  -          obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću,

  -          traje 250 sati, a iznimno najmanje 150 sati, te se provodi u razdoblju od 01. listopada 2020. godine do 31. svibnja 2021. godine.

  U 2020./2021. pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko se u tekućoj godini ispiše iz Vrtića (radi polaska u osnovnu školu ili iz drugih razloga), odnosno dok se ne popune postojeći kapaciteti Vrtića sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

   

  3. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZA UPIS U VRTIĆ

  Dokumentacija za upis:

           1. Za dosadašnje korisnike

  -           Ispunjen Zahtjev za nastavak korištenja usluga koji će roditelji dobiti u Vrtiću.

         2. Za novoprijavljene korisnike, roditelji su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju:

  -         Ispunjen Zahtjev za upis djeteta u vrtić, koji će roditelji dobiti u Vrtiću,

  -         Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih djeteta,

  -         Uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta,

  -         Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta (izdaje pedijatar ili liječnik obiteljske medicine) ne starije od 30 dana od dana podnošenja      Zahtjeva za upis,

  -         Iskaznicu cijepljenja (preslika),

  -         Osobnu iskaznicu oba roditelja (preslika) ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu.

  Prethodno navedena dokumentacija za novoprijavljene korisnike obvezno se prilaže Zahtjevu za upis djeteta u vrtić, a Zahtjev za upis koji ne sadrži ove priloge

  neće biti uzet u razmatranje.

  Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti Zahtjevu za upis dužni su priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

   1. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

  -         Rodni list ili Izvadak iz matice rođenih predškolskog djeteta.

  2. Djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata

  -         Rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata.

  3. Djeca samohranih roditelja

  -         Smrtni list ili Izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja, ili

  -         Potvrda nadležnog tijela o nestanku drugog roditelja, ili

  -         Rješenje ili Uvjerenje Centra za socijalnu skrb ili drugog nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete.

  4. Djeca u udomiteljskim obiteljima

  -         Rješenje ili Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj. 

  5. Djeca zaposlenih roditelja:

  5.1. Zaposleni roditelj iz jednoroditeljske obitelji

  - Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili za roditelje zaposlene u      inozemstvu dostaviti ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, i

  - Pravomoćna presuda o razvodu braka ili drugi dokaz nadležnog tijela da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu.

  5.2. Redoviti student roditelj iz jednoroditeljske obitelji

  - Potvrda o statusu redovnog studenta, ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis (izdaje fakultet/nadležna ustanova), i

  - Pravomoćna presuda o razvodu braka ili drugi dokaz nadležnog tijela da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu.

  5.3. Oba zaposlena roditelja

  - Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili za roditelje zaposlene u      inozemstvu dostaviti ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu.

  5.4. Jedan roditelj zaposlen, drugi roditelj redoviti student

  - Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili za roditelje zaposlene u      inozemstvu dostaviti ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, i

  - Potvrda o statusu redovnog studenta, ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis (izdaje fakultet/nadležna ustanova).

  5.5. Jedan roditelj zaposlen, drugi roditelj nezaposlen

  - Potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu dostaviti ugovor ili potvrdu kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, i

  - Potvrda od HZZZ ili potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis) ili            rješenje o priznavanju prava na mirovinu.

  6. Djeca s teškoćama u razvoju

  - Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili

  - odgovarajućih medicinskih i drugih nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka.

  7. Djeca iz obitelji s troje ili više djece

  - Rodni list ili Izvadak iz matične knjige rođenih za svako malodobno dijete.

  8. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu

  - Rješenje ili potvrda HZMO-a o pravu na doplatak za dijete u tekućoj godini.

   

  Podnositelji/ce zahtjeva koji nisu priložili odgovarajuće dokaze za ostvarivanje prednosti pri upisu ne mogu se pozivati na prednost pri upisu.

  Ustanova zadržava pravo provjere svih danih podataka kod nadležnih institucija.

  Svi potrebni dokazi za upis mogu se dostaviti u preslici.

  Ustanova zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.

   

  4. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

  Prednost pri upisu, pravo na upis i red prvenstva utvrđuje osnivač Ustanove Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Tamaris Vodice („Službeni

  glasnik Grada Vodica“ broj 05/19).

  Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati s obzirom na kapacitet vrtića, primijeniti će se sljedeći kriteriji za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u Vrtić prema slijedećem

  redu prvenstva:

  1. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
  2. Djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata
  3. Djeca samohranih roditelja
  4. Djeca u udomiteljskim obiteljima
  5. Djeca zaposlenih roditelja:

  5.1. Zaposleni roditelj iz jednoroditeljske obitelji

  5.2. Redoviti student roditelj iz jednoroditeljske obitelji

  5.3. Oba zaposlena roditelja

  5.4. Jedan roditelj zaposlen, drugi roditelj redoviti student

  5.5. Jedan roditelj zaposlen, drugi roditelj nezaposlen

  1. Djeca s teškoćama u razvoju
  2. Djeca iz obitelji s troje ili više djece
  3. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

   

  5. MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

  Upis djece provodi se u Dječjem vrtiću Tamaris Vodice, Fra Pija Fržopa 2, Vodice (u daljnjem tekstu: Centralni vrtić).

  Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića (dosadašnji korisnici usluga) se podnosi osobno u Centralni vrtić.

  Zahtjev za upis djeteta u vrtić (novoprijavljeni korisnici) se podnosi osobno u Centralni vrtić.

   

  6. REZULTATI UPISA

  Zahtjeve za upis razmatra Povjerenstvo za upis koje imenuje Upravno vijeće Vrtića.

  Povjerenstvo je obvezno u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje Zahtjeva za upis Vrtića objaviti Rješenje o rezultatima upisa.

  Rezultati upisa objavljuju se javno na oglasnoj ploči Centralnog vrtića, u obliku liste, koja sadrži:
  - redni broj,
  - prezime i ime djeteta,
  - datum rođenja,
  - kriterij kojim je steklo prednost pri upisu.

  Protiv Rješenja o rezultatima upisa podnositelji/ce Zahtjeva za upis imaju pravo žalbe.

  Žalba se u pisanom obliku podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, Fra Pija Fržopa 2, 22211 Vodice, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Rješenja o rezultatima upisa na oglasnoj ploči Centralnog vrtića.

  Upravno vijeće o žalbi odlučuje nakon što prikupi sve podatke, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka žalbe i potrebne dokumentacije.

  Po završenom žalbenom postupku, Povjerenstvo za upis utvrđuje konačnu listu rezultata upisa.

  Konačni rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči Centralnog vrtića.

  Na temelju konačne liste rezultata upisa, Upravno vijeće Vrtića donosi Odluku o upisu djece u Vrtić za slijedeću 2020./2021. pedagošku godinu.

   

  7. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, a ista će se objaviti na oglasnoj ploči Vrtića dana 20. svibnja 2020. godine.

  Klasa: 601-05/20-01/03

  Ur.broj: 2182/1-12/5-02-20-4

  Vodice, 19. svibnja 2020. godine

  Upravno vijeće

  Dječjeg vrtića Tamaris Vodice
                                                      

  DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE

  OBAVIJEST

  Poštovani, roditelji/skrbnici!

  Obavještavamo Vas da su dana 20. svibnja 2020. godine objavljene nove Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova od 25. svibnja 2020. godine.

   

  Od dana 25. svibnja 2020. godine rad u Dječjem vrtiću Tamaris Vodice će se provoditi prema „Uputi za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi“, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 20.05.2020. godine (U daljnjem tekstu: Upute HZJZ-a).

  Detaljne upute možete pročitati na poveznici:

  https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_skole.pdf

  Rad u dječjem vrtiću u sadašnjim epidemiološkim uvjetima uz poštovanje Upute HZJZ-a smatra se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće odnosno ostanak kod kuće, te se omogućuje uključivanje sve djece u vrtiće.

  Odgojno-obrazovni rad biti će organiziran s uključivanjem približno između 15 i 20 djece po odgojno-obrazovnoj skupini.

  Posebno molimo roditelje/skrbnike o sljedećem:

  • da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ime je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,
  • da ne dovode dijete u vrtić, ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19.

  Roditelji/skrbnici koji će imati potrebu za uključivanjem djeteta u Dječji vrtić Tamaris Vodice od 25. svibnja 2020. godine, trebaju se najaviti najkasnije do četvrtka 21.05.2020. godine na broj 099/335-5135, pedagogu vrtića od 08:00 do 14:00 sati ili na e-mail vrtića: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. da bi smo mogli organizirati daljnji rad ovisno o broju prijavljene djece i mogućnosti zadovoljavanja preporučenih epidemioloških mjera, a sve sukladno Uputi HZJZ-a.

  Roditeljima će biti omogućeno i naknadno uključivanje djeteta u vrtić.

   

  O svim promjenama biti ćete obaviješteni putem mrežne stranice vrtića www.dvtamaris.hr.

  Za sve upite i nejasnoće možete se obratiti ravnateljici vrtića na broj telefona: 099/3365599.

   

  Zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju!

   Dječji vrtić Tamaris Vodice

   

  UPITNIK O KORIŠTENJU LJETNOG PROGRAMA RADA DV TAMARIS

  Poštovani korisnici usluga dječjeg vrtića Tamaris, ovim putem želimo ispitati vaše potrebe za ustrojavanjem ljetnog programa rada od 01.07. - 24.08.2021.
  Roditelj ima mogućnost korištenja oba mjeseca ljetnog programa ili samo jedan mjesec (srpanj ili kolovoz).
  Cijena boravka djeteta se ne mijenja. Participacija za ljetni program plaća se u skladu s Ugovorom o korištenju usluga.
  Uvjet za mogućnost korištenja ljetnog programa su podmirene novčane obveze u cijelosti prema vrtiću.
  Rok za prikupljanje ankete je od 25.05. - 01.06. 2020.

  Upitnik se nalazi na poveznici: https://forms.gle/H7gLRVB75ERgZffW6

  Srijeda, 06 Svibanj 2020 10:29

  VAŽNA OBAVIJEST ZA RODITELJE

  Napisao

  DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE

  OBAVIJEST

  Poštovani, roditelji/skrbnici!

  U Dječjem vrtiću Tamaris Vodice od 11. svibnja 2020. godine organizacija rada s djecom priprema se prema „Uputi za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu“, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 29.04.2020. godine (U daljnjem tekstu: Upute HZJZ-a).

  Detaljne upute možete pročitati na poveznici:

  https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020.pdf

  U skladu s Uputama HZJZ-a o sprečavanju i suzbijanju epidemije COVID-19, za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, nastavljamo s radom koji je organiziran s potrebama roditelja/skrbnika, nastavno od 11. svibnja 2020. godine.

  Odgojno obrazovni rad biti će organiziran u skladu s ograničenim brojem djece po skupinama (Upute HZJZ) i uz uvažavanje svih epidemioloških mjera i preporuka.

  Posebno molimo da obratite pozornost na najugroženije skupine:

  • Djeca s kroničnim bolestima ili u doticaju s kroničnim bolesnicima

  Preporučuje se ostanak kod kuće djece s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti.

  Posebna skrb i oprez potreban je kod uključivanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju i težim zdravstvenim smetnjama u dječji vrtić, te se preporučuje konzultacija s izabranim pedijatrom uz obvezno predočenje liječničke potvrde da dijete može boraviti u vrtiću;

  • Bolesna djeca

  Djeca koja imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 (primjerice u kućanstvu ili u ustanovi) ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaražena s COVID-19, ostaju kod kuće te ih roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi u vrtić. 

  Slijedom navedenog roditelji/skrbnici trebaju prije uključivanja djeteta u vrtić, pisanom Izjavom potvrditi kako su:

  -          upoznati s mjerama HZJZ-a u cijelosti,

  -          oba roditelja/skrbnika zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece,

  -          dijete/djeca ne pripadaju ni jednoj od ugroženih skupina,

  -          dijete nije pod sumnjom bolesti COVID-19, nije pod rizikom da je moglo biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 (primjerice u kućanstvu ili ustanovi) nije u samoizolaciji.

  Izjava se može preuzeti u prilogu na kraju ove Obavijesti.

  Ispunjenu i potpisanu IZJAVU roditelj/skrbnik je dužan dostaviti u vrtić do 08. svibnja 2020. godine do 15:00 sati (istu možete skenirati i dostaviti i putem e-maila na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.), da bi smo mogli organizirati rad ovisno o broju prijavljene djece i mogućnosti zadovoljavanja preporučenih epidemioloških mjera.  

  U planiranju organizacije rada plan se izrađuje za prvih 14 dana primjene (uključujući neradne dane), jer u Uputama HZJZ-a stoji da će se uvjeti prilagođavati aktualnoj epidemiološkoj situaciji te će se razmotriti potreba i mogućnost prilagodbe uputa nakon prvih 14 dana primjene.

  O svim promjenama biti ćete obaviješteni putem mrežne stranice vrtića www.dvtamaris.hr.

  Za sve nejasnoće možete se obratiti ravnateljici vrtića na broj telefona: 099/3365599.

   

  Zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju, te se veselimo ponovnom susretu!

   

  Dječji vrtić Tamaris Vodice

  Ponedjeljak, 04 Svibanj 2020 11:35

  UPUTE O DOVOĐENJU DJETETA U DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE

  Napisao

  Dječji vrtić Tamaris Vodice

  Fra Pija Fržopa 2

  Vodice

  Vodice, 04. svibnja 2020. godine 

   

  UPUTE

  O DOVOĐENJU DJETETA U DJEČJI VRTIĆ

   

  ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID-19, NAPOMINJEMO DA SVOJE POSTUPKE U RADU TEMELJIMO NA PREPORUKAMA I UPUTAMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE I HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO, A SVE U SVRHU SPREČAVANJA ŠIRENJA ZARAZE COVID-19

  1. PRIJE DOVOĐENJA DJETETA U VRTIĆ RODITELJ/SKRBNIK JE DUŽAN O TOME TELEFONSKI OBAVIJESTITI RAVNATELJICU DAN RANIJE NA BROJ TELEFONA 099/336-5599

  2. RODITELJ/SKRBNIK POTPISANOM  IZJAVOM  POTVRĐUJE:

  -DA JE UPOZNAT S UPUTAMA HZJZ,

  -DA JE DIJETE ZDRAVO - nema povišenu temperaturu, respiratorne simptome-kašalj, kratak dah i sl.,

  -DA NISU U KONTAKTU SA OSOBAMA POZITIVNIM NA COVID-19 TE NISU POD SUMNJOM NA ZARAZU COVID-19,

  -DA SU OBA RODITELJA ZAPOSLENA.

  3. UPUTE I  PROTOKOL DOVOĐENJA I ODVOĐENJA DJETETA IZ VRTIĆA, KOJI SU NAVEDENI NA ULAZU U VRTIĆ I NA OGLASNOJ PLOČI VRTIĆA, TREBAJU SE POŠTIVATI OD STRANE SVIH SUDIONIKA

  UPUTE O DOVOĐENJU I ODVOĐENJU DJETETA

  RODITELJI TREBAJU ZNATI!

  -     *NJIHOVA JE SVAKODNEVNA OBVEZA PRIJE DOLASKA U DJEČJI VRTIĆ SEBI I SVOJIM BLISKIM KONTAKTIMA (POSEBICE DJETETU) IZMIJERITI TJELESNU TEMPERATURU - U SLUČAJU POVIŠENE TJELESNE TEMPERATURE I DRUGIH ZNAKOVA ZARAZNIH BOLESTI DIJETE NE POHAĐA VRTIĆ.

   

  -     *ISPRED ULAZNIH VRATA VRTIĆA BITI ĆE POSTAVLJEN OTIRAČ SA DEZINFICIJENSOM NA KOJI DIJETE TREBA STATI I DEZINFICIRATI OBUĆU

   

  -     * VRATA VRTIĆA BITI ĆE ZAKLJUČANA TE TREBA POZVONITI I PRIČEKATI

   

  -     *UKOLIKO JE VIŠE RODITELJA DOŠLO U ISTO VRIJEME TREBA DRŽATI RAZMAK OD 2 METRA; JEDNO DIJETE DOLAZI U PRATNJI ISKLJUČIVO JEDNE ODRASLE OSOBE,

   

  -     *ODGOJITELJ PREUZIMA (I PREDAJE) DIJETE I OBILJEŽENI RUKSAK S OPREMOM – KADA SE DOLAZAK DJETETA USTALI DONOSITI ČISTE STVARI PETKOM (RUKSAK STOJI NEKORIŠTEN PREKO VIKENDA I POČINJE SE KORISTITI TEK NAKON PAUZE OD

       48-72 sata),

   

  -     *DIJETE ĆE PRIJE ULASKA U SKUPINU, SKINUTI OBUĆU I JAKNU U GARDEROBI TE OPRATI  RUKE (PREMA IZVJEŠENOJ UPUTI CRVENOG KRIŽA), A NAKON PRANJA RUKU, UMITI LICE

   

  -      *DIJETE NE DEZINFICIRA RUKE NITI NOSI ZAŠTITNU MASKU

   

  Poštovani, roditelji/skrbnici, na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 50/20), prihvaćene su mjere za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, te je donesena i mjera kojom se omogućava rad predškolskih ustanova u FAZI 3. Planirano pokretanje aktivnosti 11. svibnja 2020.

  Hrvatski zavod za javno zdravstvo je dana 29.04.2020. godine izradio preporuke i upute o načinu provedbe mjere kojom se omogućava rad predškolskih ustanova od 11. svibnja 2020. godine, na način kako slijedi:  

   

  UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19

  ZA USTANOVE RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA TE OSNOVNOŠKOLSKE

  USTANOVE U KOJIMA JE OSIGURANA MOGUĆNOST ZBRINJAVANJA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI TE UČENIKA KOJI POHAĐAJU RAZREDNU NASTAVU

   

  Namjena

  Upute se odnose na ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (dalje u tekstu dječji „vrtić“) te osnovnoškolske ustanove (dalje u tekstu „škola“) u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu. Boravak u vrtićima i školama potencijalno može predstavljati veći rizik za zarazu djece s COVID-19 nego je to obiteljski dom odnosno kućanstvo, posebno ako su ukućani uključeni u takav tip dnevnih obaveza da mogu dosljedno izbjegavati situacije povećanog rizika za zarazu COVID-19.

  Temeljne odrednice

  Djeca s kroničnim bolestima ili u doticaju s kroničnim bolesnicima. Preporučuje se ostanak kod kuće djece i osoblja/djelatnika s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti. Ako ukućani osoblja/djelatnika imaju jednu od navedenih bolesti ili su starije životne dobi (65 i više godina), osoblje/djelatnici se tijekom boravka kod kuće pridržavaju mjera fizičkog razmaka u donosu na ukućane kao i pojačane higijene, radi zaštite ukućana.

  Ostanak kod kuće kada je to moguće. Također potičemo ostanak kod kuće sve djece za koju se to može osigurati, s obzirom da broj djece u vrtićima i školama može biti takav da se mjere fizičkog razmaka u tim kolektivima neće moći poštovati. Budući da će se nastava na daljinu i dalje održavati, potičemo nastavak obrazovanja djece razredne nastave od kuće, u svim situacijama kad je to moguće.

  Fizičko udaljavanje od 2 m. Rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura u što većoj mjeri socijalno distanciranje (fizički razmak) kao i pojačana osobna higijena i higijena prostora. Fizički razmak od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru posebno provode djelatnici u odnosu na druge djelatnike, te se navedeni fizički razmak preporuča održavati kada je god moguće između djelatnika i djece, s iznimkom njege djeteta koja se provodi u što kraćem vremenu.

  U istom zajedničkom prostoru (primjerice zbornica) djelatnici održavaju fizički razmak od 2 metra, te se sastanci, dogovori i edukacije djelatnika odvijaju e-komunikacijom ili telefonom, a ulazak roditelja u ustanovu treba izbjeći kad je god moguće. U istom prostoru u isto vrijeme smiju boraviti isključivo djeca i odgajatelj/nastavnik iz iste odgojno-obrazovne grupe.

  Fizički razmak kao i pojačanu osobnu higijenu djece neophodno je poticati ali treba očekivati da će kod provedbe neminovno dolaziti do određenih odstupanja uslijed razvojnih značajki pojedinih dobi koje karakterizira:

  istraživanje prostora i predmeta koji okružuju dijete (u određenoj dobi stavljanje u usta

  ruku i predmeta),

  znatiželja u odnosu na druge osobe/drugu djecu,

  nerazumijevanje uputa,

  nepoštovanje uputa, motorička nespretnost i nedoraslost,

  motorički nemir i potreba za kretanjem.

  Organizacija rada s djecom. Boravak u vrtićima i školama neophodno je organizirati na sljedeći način:

  odgojno-obrazovne skupine djece s manjim brojem uvijek iste djece (po mogućnosti do 9

  djece u grupi i jedan odgajatelj/nastavnik što ukupno daje po mogućnosti 10 osoba – nakon

  formiranja skupine djece, 14 dana od početka primjene ovih uputa uključujući neradne

  dane, ne primaju se nova djeca u skupinu),

  •- za jednu grupu djece brine jedan odgajatelj/nastavnik odnosno dva (u slučaju produženog

  boravka u školi odnosno u popodnevnoj smjeni u dječjem vrtiću) bez „preklapanja“,

  izbjegava se fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine s

  drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim djelatnicima ustanove,

  svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj odgovarajućoj prostoriji,

  •- odgajatelj/nastavnik s djecom provodi što je više moguće vremena na otvorenom,

  krevetići za dnevni odmor djece, stolovi za jelo i školske klupe razmiču se tako da djeca leže odnosno sjede na udaljenosti od 2 metra i to svako dijete uvijek na istom mjestu.

  Organizacija prostora. Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna grupa djece (učionica ili drugi odgovarajući prostor, primjerice sportska dvorana):

  •- prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog

  svijetla),

  •- prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine,

  prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom,

  u neposrednoj blizini prostorije je toalet koji koristi isključivo ta odgojno-obrazovna grupa,

  u prostoriji je potrebno organizirati prehranu djece (obroci se mogu dostaviti u prostoriju

  te konzumirati u prostoriji), na način da osoba koja donosi hranu ostavi hranu na kolicima

  ili sl. ispred ulaza u učionicu/skupine te odgajatelj/učitelj unosi hranu u prostoriju u kojoj

  borave djeca, hrana mora biti unaprijed podijeljena u porcije,

  prostorija ima direktan izlaz na veću terasu, balkon ili, ako je moguće, dvorište,

  izbjegava se svaki ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja

  hrane) u prostoriju tako dugo dok su djeca u prostoriji,

  prolazak kroz zajedničke prostorije treba izbjegavati i skratiti na minimum, a ako je

  navedeno neophodno, prolaz kroz zajedničke prostorije se organizira na način da u isto

  vrijeme prolaze djeca i odgajatelj/nastavnik iz jedne odgojno-obrazovne skupine dok druge

  osobe ne prolaze u isto vrijeme, uz poticanje djece da kod takvih prolaza ne dotiču površine ili predmete.

  Ulazak i izlazak iz vrtića i škola

  Ograničen ulazak u školske ustanove. Do daljnjeg su zabranjeni svi posjeti vrtićima i školama (primjerice kazališne predstave, izvannastavne aktivnosti i sl.).

  Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broj osoba, kako na ulazu u vrtić ili školu tako i u unutarnjim prostorima ustanove.

  Primopredaja djece. Roditelji/skrbnici dovode i odvode djecu u predmetne ustanove na način da, ako je ikako moguće, ne ulaze u ustanovu osim u krajnjoj nuždi, već dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 2 metra u odnosno na druge roditelje/skrbnike i djecu.

  Dijete odgajatelj preuzima ili prepušta roditelju/skrbniku ispred ulaza u ustanovu, primjereno dobi djeteta.

  Za vrijeme primopredaje, drugu djecu čuvaju druge odrasle osobe koje su na radnom

  mjestu. Djeca se ne ostavljaju bez nadzora.

  Školska oprema. Učenik dolazi i odlazi iz škole sa školskom torbom, ako nije omogućeno

  zadržavanje torbe u školi, te svoju opremu i pribor ne dijeli s drugim učenicama.

  Ako je moguće organizirati, roditelj donosi i odnosi u dječji vrtić obilježeni ruksak s opremom

  isključivo petkom (posljednji radni dan u tjednu) kada dolazi po dijete. Odgajatelj preuzima i vraća ruksak roditelju ispred ulaznih vrata. Odgajatelj odlaže ruksak u vrtiću, te ruksak stoji nekorišten preko vikenda i počinje se koristiti tek nakon pauze od 48-72 sati.

  Pratnja djece do školske ustanove ili iz nje. Dijete roditelj/skrbnik dovodi i odvodi iz ustanove na način da je u pratnji jednog djeteta uvijek jedna odrasla osoba/roditelj/skrbnik.

  Kada je god moguće, u pratnji pojedinog dijeta uvijek je ista osoba ili se izmjenjuju dvije odrasle osobe.

  Rizični pratitelji. Kada god je moguće, u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja živi u istom kućanstvu s djetetom te upravo ona osoba koja je, u odnosu na druge osobe koje bi mogle dovoditi i odvoditi dijete, uključena u takav tip dnevnih aktivnosti da je njena mogućnost zaraze s COVID-19 najmanja.

  Kada god je moguće, u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja ne spada u rizičnu skupinu na obolijevanje od COVID-19, to jest nije starije životne dobi (65 i više godina) niti je kronični bolesnik.

   

  Ulazak u vrtiće i škole po dobnim skupinama. Kada god je moguće, djecu iz svake odgojno obrazovne skupine dovode i odvode roditelji/skrbnici u zasebno prethodno dogovoreno vrijeme različito za svaku odgojno-obrazovnu skupine, s razmakom od najmanje 10 minuta između dvije odgojno-obrazovne skupine. Djecu i roditelje pred ulaznim vratima dočekuje odgajateljica odnosno učiteljica u prvom razredu osnovne škole. Nakon prvog razreda osnovne škole, djeca sama ulaze u zgradu škole. Roditelji se ne okupljaju na ulazu.

  Bolesni roditelji. Roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi niti odvode djecu iz ustanova niti ulaziti u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore ustanove ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 a pogotovo ako su u samoizolaciji jer tada ne smiju izlaziti iz kuće.

  Bolesna djeca. Djeca koja imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 (primjerice u kućanstvu ili u ustanovi) ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaražena s COVID-19 ostaju kod kuće te ih roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi u ustanove. Činjenice iz prethodne dvije rečenice, kao i činjenicu da se radi o djetetu s oba zaposlena roditelja te ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece, kao i to da je roditelj upoznat s ovim uputama u cjelini, roditelj potvrđuje pisanom izjavom ravnatelju ustanove prije uključivanja djeteta u ustanovu.

  Postupanje djece po ulasku u vrtić ili školu. Dijete ulazi tako da odlazi do garderobe, obuva papuče, skida jaknu, te pere ruke sapunom i vodom prije ulaska u skupinu/učionicu.

  Organizacija rada ustanova

  Rad u turnusima. Ako je moguće organizirati rad u turnusima na način da zaposlenici rade u sedmodnevnim ili četrnaestodnevnim smjenama i to za administrativno i tehničko osoblje, kao i za odgajatelje i nastavnike kada po dvoje skrbe za istu skupinu djece (u školi se navedeno može razmotriti primjerice kada je organiziran produženi boravak). Izvan ustanove djelatnici se pridržavaju što je više moguće pravila kojima se smanjuje njihova mogućnost zaraze (izbjegavanje trgovina, drugih mjesta gdje se okupljaju osobe, javnog prijevoza, dosljedno provođenje socijalne distance i higijene i sl.).

  Iznimno primjerice u ustanovama s više djece s većim teškoćama u razvoju može se pokušati

  organizirati da tijekom smjene zaposlenici borave u organiziranom izoliranom smještaju tzv. radnoj izolaciji u krugu ustanove ili u nekom drugom obliku smještaja.

  Ograničen broj djelatnika. U ustanovi nije dozvoljen ulazak zaposlenicima koji nisu raspoređeni na posao. U ustanovi treba biti najmanji mogući broj djelatnika u isto vrijeme, ali opet dovoljan broj da je moguće organizirati skrb za djecu u malim skupinama (do ukupno po mogućnosti 10 djece i odraslih po skupini, a po mogućnosti što manji broj djece).

  Ulazak i dostava u vrtić ili školu. Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom tijekom radnog vremena i dežurstva. Vikendom/blagdanom/radnim danom poslijepodne vrata otvara dežurni djelatnik.

  Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici ustanove na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama za čijim uslugama postoji neodgodiva potreba (što uključuje dosljednu provedbu protuepidemijskih mjera poput monitoring vode za ljudsku potrošnju, zdravstvena ispravnost hrane i sl.) uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske i zamjenske obuće.

  Spremačice i čišćenje. Spremačica iz jutarnje smjene prva ulazi. Zadnja osoba koja izlazi iz vrtića je spremačica iz poslijepodnevne smjene koja dezinficira sve korištene površine. Preporuka je odnijeti svu radnu odjeću na pranje u praonicu ustanove. Posteljina i tekstil se pere na temperaturi 60-90◦ C dva puta na tjedan.

  Dezinficijensi. Na ulazu u vrtić i školu te u školi na još nekoliko lako dostupnih mjesta, neophodno je postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku djece školske dobi i odraslih s uputom za korištenje (djeca predškolske dobi ne dezinficiraju ruke već se pojačano provodi pranje ruku sapunom i vodom).

  Higijena ruku. Sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača).

  Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati.

  Potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se obavezno javiti

  nadređenom u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao novi.

  Prozračivanje prostora. Prostorije je obvezno prozračivati najmanje dva puta dnevno u trajanju od minimalno pola sata prije dolaska i nakon odlaska djece, ili ako to vremenske prilike dopuštaju ostaviti otvoren prozor.

  Čišćenje prostora. Dodirne točke kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinske upravljače, prekidače za struju, zvona na vratima, ploče dizala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati na početku i na kraju svake smjene a najmanje 2 puta dnevno.

  Izbjegavajte koristiti klimatizacijske i ventilacijske uređaje.

  Čišćenje se provodi u vrijeme kada su djeca na dvorištu ili nakon odlaska djece.

  Dezinfekcija mobitela. Svi zaposleni obavezno moraju odmah po ulasku dezinficirati vlastite mobitele.

  Posebna Radna obuća. Na samom ulazu u prostor smještaja treba osigurati zaseban prostor za oblačenje radne obuće svim zaposlenicima. Svima ostalima koji ulaze u prostor ustanove treba osigurati korištenje zamjenske obuće ili dezinfekciju potplata.

  Maske za lice. Zaštitne maske odgajatelji mogu koristiti opcionalno (ali nisu obavezne) kod skrbi za dojenčadi odnosno malu djecu kod koje je potrebna pojačana njega koja zahtjeva bliski kontakt te kod koje su učestale različite zarazne bolesti s povišenom temperaturom, kako bi se smanjila učestalost takvih zaraza i posljedično panika zbog možebitne sumnje na COVID-19.

  Rukavice. Nošenje rukavica nije preporučljivo, prednost se daje učestalom pranju i dezinficiranju ruku (upute za pravilno korištenje maski nalaze se na stranicama HZJZ-a i SZO-a).

  Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma kod zaposlenika

  Dnevno mjerenje temperature. Svi djelatnici imaju obavezu mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao, te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao već se javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine kako je kasnije navedeno. Preporuča se mjerenje tjelesna temperatura bezkontaktnim toplomjerom svim djelatnicima svakodnevno kod dolaska i odlaska s posla, te se utvrđuje imaju li respiratornih simptoma ili znakove drugih zaraznih bolesti.

  Kod osobe s povišenom temperaturom izmjerenom bezkontaktnim toplomjeomu (37,2oC i veća, ovisno na specifikaciji bezkontaktnog toplomjera) preporuča se mjerenje temperature i standardnim toplomjerom pod pazuhom te se o povećanoj temperaturi zaključuje temeljem rezultata mjerenja pod pazuhom.

  Evidencijska knjiga. Evidenciju o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma i znakove drugih zaraznih bolesti upisuje se u zasebnu evidencijsku knjigu.

  Postupanje febrilnih osoba sa simptomima. S temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno raditi, brinuti se o djeci, niti dolaziti u prostor poslodavca odnosno ustanove, što je i inače nužno u radu ovakvih ustanova.

  Zamjena i testiranje febrilnih djelatnika. Djelatnici s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim simptomima odmah napuštaju radna mjesta (prethodno obavještavaju ravnatelja o ovoj činjenici) ili javljaju telefonom ravnatelju da neće doći na posao, te se javljaju telefonom svom izabranom liječniku koji ih upućuje na testiranje. Ravnatelj treba imati unaprijed organiziranu zamjenu za takav slučaj. Potrebno je testirati na SARS-CoV-2 sve djelatnike s povišenom tjelesnom temperaturom ili respiratornim simptomima.

  Sumnja na COVID-19

  Postupanje u slučaju sumnje na zarazu. U slučaju sumnje na kontakt djelatnika sa zaraženim ili oboljelim od COVID-19 ili drugog razloga za sumnju da se kod djelatnika radi o zarazi COVID-19, kod povišene tjelesne temperature i/ili respiratornih simptoma (kašalj i tekuće disanja-kratak dah), djelatnik odmah:

  • telefonom obavještava ravnatelja,

  • telefonom obavještava izabranom liječniku obiteljske medicine radi dogovora o testiranju

  na SARS-CoV-2 te radi utvrđivanja potrebe za bolovanjem, te se

  • udaljava s radnog mjesta ili ne dolazi na posao- odgajatelja/nastavnika na radnom mjestu

  treba zamijeniti drugi odgajatelj/nastavnik koji, ako je ikako moguće, u istom razdoblju ne

  skrbi za drugu grupu djece.

  Hitno telefonsko obavješćivanje liječnika. Ravnatelj ustanove u dogovoru sa zdravstvenom voditeljicom vrtića o svakoj sumnji na COVID-19 kod zaposlenika ili djece (o čemu roditelj/skrbnik ima obavezu hitno telefonom obavijestiti ravnatelja) obavještava odmah telefonom nadležnog epidemiologa ako se radi o vrtiću, odnosno obavještava nadležnog školskog liječnika ako se radi o školi. Posebno žurno i neizostavno ravnatelj obavještava nadležnog epidemiologa/školskog liječnika u slučaju grupiranja sumnje ili zaraze COVID-19 (2 i više djelatnika i/ili djece sa sumnjom iz iste skupine/učionice/zgrade i sl.).

  U slučaju saznanja za mogućeg prenositelja/mogući izvor infekcije svaki zaposlenik dužan je odmah obavijestiti ravnatelja.

  Djeca

  Bez maske. Djeca ne nose zaštitne maske.

  Bolesna djeca. Roditelji/skrbnici imaju obavezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu već se javljaju telefonom ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.

  Ako djeca razviju simptome COVID infekcije tijekom boravka u ustanovi, odgajatelji/učitelji odmah obavještavaju roditelje, koji u najkraćem roku moraju doći po dijete.

  Druge zarazne bolesti. Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu.

  Djecu treba poticati da održavaju distancu (fizičku udaljenost) od druge djece i odraslih,

  primjereno razvojnoj dobi.

  Dodirivanje lica. Djecu treba poticati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice kao i da ne stavljaju ruke i predmete u usta, primjereno razvojnoj dobi.

  Higijena ruku. Djecu treba poticati da redovito i pravilno peru ruke prije ulaska u svoju

  skupinu/učionicu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa, uvijek kada ruke izgledaju prljavo.

  Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun.

  Pri pranju ruku pridržavajte se naputaka za pravilno pranje ruku:

  https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

  Nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku neophodno je koristiti papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu koje nakon korištenja treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem.

  Djecu treba poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke.

  Kihanje i kašljanje. Pri kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od drugih osoba te izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju rukama.

  Pribor za jelo. Ne treba dijeliti čaše, šalice, drugo posuđe i pribor za jelo s drugim osobama.

  Didaktička oprema i igračke. U planiranju didaktičke opreme treba dati prednosti opremi glatkih, tvrdih površina koje se lako operu deterdžentom i vodom. Zabranjeno je korištenje materijala kao što su kinetički pijesak, glina, kukuruz, riža i sl., te svih igračaka koje se ne mogu oprati deterdžentom (deterdžent za suđe) i vodom te osušiti na zraku. Ako je ikako moguće potrebno je izložiti didaktičku opremu i igračke da se osuše na suncu. Prati i sušiti igračke potrebno je, ako je moguće, na kraju svakog radnog dana posebno za skupine djece koja su sukladno razvojnoj dobi sklona stavljati predmete u usta.

  Dječja odjeća, obuća i školski pribor. Poželjno je da svako dijete/učenik samo postupa sa svojom odjećom i obućom, školskim priborom, torbama, knjigama, no ako nije u mogućnosti, odgajatelji/učitelji nakon dodirivanja odjeće i obuće, školskog pribora, torbi, knjiga trebaju poslije toga poslije toga dezinficirati ruke.

  Nastava na otvorenom. Za lijepog vremena preporučuje se nastava na otvorenom prostoru, kada god je moguće.

  Tjelesne aktivnosti. Kod tjelesne aktivnosti neophodno je izbjegavati aktivnosti koje intenzivno ubrzavaju i produbljuju disanje kao i brzo trčanje i druge oblike brzog kretanja djece. Ako se takve aktivnosti ne mogu izbjeći, neophodno je povećati razmak između djece tako da razmak bude što je moguće veći a svakako veći od 2 m. Ne preporučuje se izvođenje nastave tjelesnog odgoja na zatvorenom prostoru.

  Učenici kojima je osigurana podrška pomoćnika u nastavi odnosno stručnih komunikacijskih posrednici (PUN)

   

  Učenici s teškoćama. Prema Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015), skupine vrsta teškoća su:

  1. Oštećenja vida

  2. Oštećenja sluha

  3. Oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju

  4. Oštećenja organa i organskih sustava

  5. Intelektualne teškoće

  6. Poremećaji u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja

  7. Postojanje više vrsta teškoća u psihofizičkom razvoju.

  Rizik od zaraze. Promatrajući navedene skupine vrsta teškoća, djeci kojoj je osigurano pravo na pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika ne trebaju nužno biti povećanog rizika za zarazu s COVID19 u smislu pojačane osjetljivosti njihovog organizma na novi koronavirus, uz izuzetak djece s bolestima/zdravstvenim stanjima koja su navedena u prvom odlomku Temeljnih odrednica (određene oštećenja iz skupine 4). No ipak treba uzeti u obzir da i ove teškoće (primjerice teškoće iz skupina 1, 2, 5 ili 6,) mogu narušiti dosljednost djece u održavanju socijalne distance i higijene, što ih može staviti u povećani rizik za zarazu. Zbog toga bi se kod djece kojima je prethodno osigurana podrška PUN-a moglo razmišljati o uključivanju u školu uz podršku PUN-a, isključivo ako roditelj/skrbnik nikako nije u mogućnosti organizirati ostanak djeteta kod kuće, uz izuzetak djece s bolestima/zdravstvenim stanjima koja su navedena u prvom odlomku Temeljnih odrednica (određene oštećenja iz skupine 4).

  Prethodna konzultacija sa školskim liječnikom. Prije uključivanja učenika u školu te kada je god potrebno tijekom boravka učenika u školi (primjerice kod promjene u zdravstvenom stanju učenika), neophodna je da se roditelj/skrbnik, djelatnik škole i/ili PUN konzultiraju (ponajprije telefonom) s nadležnim školskim liječnikom oko specifičnih pitanja vezanih u zdravstveno stanje i obrazovanje učenika u ovim okolnostima.

  Također, posebna skrb i oprez potreban je kod uključivanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju i težim zdravstvenim smetanja u dječje vrtiće, te se preporučuje konzultacija s izabranim pedijatrom odnosno liječnikom obiteljske medicine.

  Ograničen broj učenika, fizička udaljenost i osobna higijena. Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici (PUN) ubrajaju se u ukupan broj osoba u odgojno-obrazovnoj skupini koja ne treba prelaziti ukupan broj preporučen u ovim uputama (do ukupno 10 djece i odraslih). U odnosu na druge učenike i odrasle osobe u školi, PUN se pridržava svih pravila fizičke udaljenosti od 2 metra te provodi dosljedno pojačanu osobnu higijenu i pruža podršku u poticanju na pojačanu higijenu i socijalnu distancu svim učenicima kao i podršku u održavanju higijene prostora.

  Fizička distanca kod PUN-a. U odnosu na dijete kojemu je osigurano pravo na podršku PUN-a, PUN neće uvijek moći održavati distancu od 2m jer održavanjem distance on ne bi bio u mogućnosti izvršavati sve poslove sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018, 22/2020).

  Kada pruža potporu učeniku i u njegovoj blizini, preporučuje se PUN-u da uvijek nosi kiruršku masku, a kod pružanja potpore učeniku pri korištenju toaleta preporuča se, ako je moguće, da koristi jednokratne rukavice.

  Izvan ustanove te u odnosu na roditelje/skrbnike djeteta, PUN-ovi se pridržavaju što je više moguće pravila kojima se smanjuje njihova mogućnost zaraze (izbjegavanje trgovina, drugih mjesta gdje se okupljaju osobe, javnog prijevoza, dosljedno provođenje socijalne distance i higijene i sl.). Kod pružanja potpore učeniku, PUN posebno intenzivno potiče učenika na održavanje distance i provođenje higijene radi prevencije zaraze COVID-19, sukladno ovim uputama i drugim važećim preporukama.

  Završne preporuke

  U slučaju nemogućnosti organizacije posla zbog većeg broja zaposlenika koji su u samoizolaciji, stožeri civilne zaštite (državni i lokalni) u koordinaciji s osnivačima mogu preraspodijeliti zaposlenike drugih odgojno-obrazovnih ustanova, kako bi se osigurala kontinuirana skrb za djecu.

  Osigurava se kontinuirana nužna suradnja s osnivačem.

  Za obaveze iz ovih uputa gdje je navedena pozicija ravnatelja, ravnatelj može zadužiti zdravstvenu voditeljicu – medicinsku sestru ili stručnog suradnika ustanove (izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod).

  Svaki zadatak ravnatelj treba dodijeliti jednoj odgovornoj osobi koja o navedenom provodi dnevnu pismenu evidenciju kada je to moguće.

  Ove će se upute prilagođavati aktualnoj epidemiološkoj situaciji, a svakako će se razmotriti potreba i mogućnost prilagodbe uputa nakon privih 14 dana primjene (uključujući neradne dane). Ove preporuke ne isključuju provođenje drugih preporuka sukladno aktualnoj i promijenjenoj epidemiološkoj situaciji.

  Upute za čišćenje i dezinfekciju:

  Bez oboljelih od COVID-19: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-idezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-2.4.2020..pdf

  Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19: https://www.hzjz.hr/wpcontent/

  uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojima-je-boravila-osoba-podsumnjom-

  COVID-19-2.4.2020..pdf

  Srijeda, 29 Travanj 2020 11:29

  GRADE, SRETAN TI ROĐENDAN

  Napisao/la

  GRADE, SRETAN TI ROĐENDAN

  Svibanj je mjesec u kojem se slavi sv. Jelina, nebeska zaštitnica Vodica.

  Blagdan Našašća sv. Križa ili blagdan svete Jeline (03.05.) u Vodicama se kao Dan grada obilježava od 1995. godine, odlukom tadašnjeg Općinskog vijeća.

  Djeca vrtića Tamaris,svake godine, višestruko bi ga  slavila: humanitarnom svečanosti u Kulturnom centru, sudjelovanjem u svečanoj procesiji odjeveni u narodne nošnje i odore malih vodiških žudija i kreativnim radionicama.

  Dan grada Vodica bio je poticaj približavanja djeci kulturne i povijesne baštine kroz upoznvanje sa svojim „selom“ i znamenitostima u njemu ( crkva sv. Križ, Ćorićev turanj, gornji i donji bunar, ...),  vodiškom narodnom nošnjom,  narodnim pjesmama na dijalektu,  grbom i zastavom grada Vodica,  starim kamenim kućama, bunarima,  starim igrama ...

  Iz naše fotogalerije izdvojili smo nekoliko slika kao podsjetnik( naglašavajući slike današnjih predškolaca koji su zbog situacije koronavirusa ostali uskraćeni za brojne aktivnosti)

  Više o povijest blagdana : http://www.zupa-vodice.hr/blagnasasca.htm

  20160428_103036 (Custom)
  20160428_103106 (Custom)
  20170427_094329 (Custom)
  20170427_100027 (Custom)
  20170427_101015 (Custom)
  20170427_101228 (Custom)
  20170428_085847 (Custom)
  20170428_090301 (Custom)
  20170510_090511 (Custom)
  20170510_091710 (Custom)
  20170510_100435 (Custom)
  20170510_100452 (Custom)
  20170510_100517 (Custom)
  20170510_101158 (Custom)
  20170510_101208 (Custom)
  20170510_101305 (Custom)
  20180508_102501 (Custom)
  20180508_103029 (Custom)
  20180508_103534 (Custom)
  20180508_104514 (Custom)
  33886933078_2acdef9c7f_b (Custom)
  46847453295_f483a755e3_b (Custom)
  46974731934_df71ba9db7_b (Custom)
  image-0-02-04-3828130c5bc85f3dc95bc6ac05003d474c7e586d164543215232e7b32056eb03-V (Custom)
  image-0-02-05-3c202cbc1c92377f08fd694b921b4a4532142a2c8aee37d46e641b56c4e8eeb9-V (Custom)
  image-0-02-05-4a42cac34c0b8268e5b8f9393ceb265ae6f1871a057adb02f3adcd9b353c6ddd-V (Custom)
  image-0-02-05-4edf2bbaea622389ad6e7040c83f307b12ff9cfcac0b2ef61fd38209d38b5f04-V (Custom)
  image-0-02-05-16e74f6c9a8c99d6aa13e370c3231c047a628b131d69cfb2946f13befa937731-V (Custom)
  image-0-02-05-19a8f72a8e2c71934b066908739a516ce82d41a0ada7454ac10d4bdd4b7b0772-V (Custom)
  image-0-02-05-71f1b67f810e51dcb6f9df82442671b4b0bd910c9a23430cd1d8831703fac411-V (Custom)
  image-0-02-05-a787febacc4df0ac57eec3ec12b1d7222900e8896a03a559b0a042c7d57d10f5-V (Custom)
  image-0-02-05-ba4d2879336b4b47159a0beadaa7f6318925b8f2a8d46aef62d8887bb05db3d4-V (Custom)
  image-0-02-05-c31f76a879c5bc4486b55f916de2efe5c8667f15208c1685c30a65d90209f053-V (Custom)
  image-0-02-05-ef980eb426a2a292065a6ea24dc4602fcb2d7a1a977cebfbb4fc5fca84a51f9b-V (Custom)
  image-0-02-05-f3ec32c2cff3b1964c83f296458a904cb34ffa94376b137facff339b14bcab98-V (Custom)
  image-6b9f72398a1701f55b327b743a9422d9b41b880a7ef5865806ac08e0c10aab2c-V (Custom)
  image-509af5b61804a99844aca4a5277c5ac78ddd0cc5c6fd6afdc6a3ac60d51e5334-V (Custom)
  image-df147f97c0db7a7c78a9d5db1b04b84adcd679f6df7bb5c01055840914e6529c-V (Custom)
  IMG-0ff07a056546cda902ff1409a1b79936-V (Custom)
  IMG-0ffa6cbf1c28e408ecea268fc3eecd86-V (Custom)
  IMG-1ae44b5dbbdc1cc16ecbcdb5724084e9-V (Custom)
  IMG-3fdd054e0f27d8af01b2f5db2cfba53b-V (Custom)
  IMG-4d8c9b6075a390994214dfc764993a84-V (Custom)
  IMG-4d790bda0f4cb27740e675c1dcdcfa53-V (Custom)
  IMG-5ea21f9b5123dc4b75d6cae4e593db82-V (Custom)
  IMG-5f4382afbc3dfa6d9b09e57d558013ab-V (Custom)
  IMG-6d5f17c46fb3887944bc9dd75e278f94-V (Custom)
  IMG-289c659ab28a7dea702fb060211d584a-V (Custom)
  IMG-68077d1f8da0ffc974d537c56b730ee2-V (Custom)
  IMG-84190d609419d630de5c5d2f89f61a50-V (Custom)
  IMG-20160426-WA0004 (Custom)
  IMG-20160426-WA0006 (Custom)
  IMG-20160426-WA0007 (Custom)
  IMG-20160428-WA0001 (Custom)
  IMG-20160428-WA0020 (Custom)
  IMG-20170425-WA0006 (Custom)
  IMG-ef03e24a271ab5fa88686f0e511e21ac-V (Custom)
  P1010051 (Custom)
  IMG-4d790bda0f4cb27740e675c1dcdcfa53-V (Custom)
  IMG-20160428-WA0022 (Custom)
  IMG-d3cc2fe0eea5eee6318d172d48f67068-V (Custom)
  IMG-d8155b961fff57b630e988177818b7cf-V (Custom)
 • 20160428_103036 (Custom)
 • 20160428_103106 (Custom)
 • 20170427_094329 (Custom)
 • 20170427_100027 (Custom)
 • 20170427_101015 (Custom)
 • 20170427_101228 (Custom)
 • 20170428_085847 (Custom)
 • 20170428_090301 (Custom)
 • 20170510_090511 (Custom)
 • 20170510_091710 (Custom)
 • 20170510_100435 (Custom)
 • 20170510_100452 (Custom)
 • 20170510_100517 (Custom)
 • 20170510_101158 (Custom)
 • 20170510_101208 (Custom)
 • 20170510_101305 (Custom)
 • 20180508_102501 (Custom)
 • 20180508_103029 (Custom)
 • 20180508_103534 (Custom)
 • 20180508_104514 (Custom)
 • 33886933078_2acdef9c7f_b (Custom)
 • 46847453295_f483a755e3_b (Custom)
 • 46974731934_df71ba9db7_b (Custom)
 • image-0-02-04-3828130c5bc85f3dc95bc6ac05003d474c7e586d164543215232e7b32056eb03-V (Custom)
 • image-0-02-05-3c202cbc1c92377f08fd694b921b4a4532142a2c8aee37d46e641b56c4e8eeb9-V (Custom)
 • image-0-02-05-4a42cac34c0b8268e5b8f9393ceb265ae6f1871a057adb02f3adcd9b353c6ddd-V (Custom)
 • image-0-02-05-4edf2bbaea622389ad6e7040c83f307b12ff9cfcac0b2ef61fd38209d38b5f04-V (Custom)
 • image-0-02-05-16e74f6c9a8c99d6aa13e370c3231c047a628b131d69cfb2946f13befa937731-V (Custom)
 • image-0-02-05-19a8f72a8e2c71934b066908739a516ce82d41a0ada7454ac10d4bdd4b7b0772-V (Custom)
 • image-0-02-05-71f1b67f810e51dcb6f9df82442671b4b0bd910c9a23430cd1d8831703fac411-V (Custom)
 • image-0-02-05-a787febacc4df0ac57eec3ec12b1d7222900e8896a03a559b0a042c7d57d10f5-V (Custom)
 • image-0-02-05-ba4d2879336b4b47159a0beadaa7f6318925b8f2a8d46aef62d8887bb05db3d4-V (Custom)
 • image-0-02-05-c31f76a879c5bc4486b55f916de2efe5c8667f15208c1685c30a65d90209f053-V (Custom)
 • image-0-02-05-ef980eb426a2a292065a6ea24dc4602fcb2d7a1a977cebfbb4fc5fca84a51f9b-V (Custom)
 • image-0-02-05-f3ec32c2cff3b1964c83f296458a904cb34ffa94376b137facff339b14bcab98-V (Custom)
 • image-6b9f72398a1701f55b327b743a9422d9b41b880a7ef5865806ac08e0c10aab2c-V (Custom)
 • image-509af5b61804a99844aca4a5277c5ac78ddd0cc5c6fd6afdc6a3ac60d51e5334-V (Custom)
 • image-df147f97c0db7a7c78a9d5db1b04b84adcd679f6df7bb5c01055840914e6529c-V (Custom)
 • IMG-0ff07a056546cda902ff1409a1b79936-V (Custom)
 • IMG-0ffa6cbf1c28e408ecea268fc3eecd86-V (Custom)
 • IMG-1ae44b5dbbdc1cc16ecbcdb5724084e9-V (Custom)
 • IMG-3fdd054e0f27d8af01b2f5db2cfba53b-V (Custom)
 • IMG-4d8c9b6075a390994214dfc764993a84-V (Custom)
 • IMG-4d790bda0f4cb27740e675c1dcdcfa53-V (Custom)
 • IMG-5ea21f9b5123dc4b75d6cae4e593db82-V (Custom)
 • IMG-5f4382afbc3dfa6d9b09e57d558013ab-V (Custom)
 • IMG-6d5f17c46fb3887944bc9dd75e278f94-V (Custom)
 • IMG-289c659ab28a7dea702fb060211d584a-V (Custom)
 • IMG-68077d1f8da0ffc974d537c56b730ee2-V (Custom)
 • IMG-84190d609419d630de5c5d2f89f61a50-V (Custom)
 • IMG-20160426-WA0004 (Custom)
 • IMG-20160426-WA0006 (Custom)
 • IMG-20160426-WA0007 (Custom)
 • IMG-20160428-WA0001 (Custom)
 • IMG-20160428-WA0020 (Custom)
 • IMG-20170425-WA0006 (Custom)
 • IMG-ef03e24a271ab5fa88686f0e511e21ac-V (Custom)
 • P1010051 (Custom)
 • IMG-4d790bda0f4cb27740e675c1dcdcfa53-V (Custom)
 • IMG-20160428-WA0022 (Custom)
 • IMG-d3cc2fe0eea5eee6318d172d48f67068-V (Custom)
 • IMG-d8155b961fff57b630e988177818b7cf-V (Custom)
 • Please publish modules in offcanvas position.